උපකාරක පන්තිRSS

ASPIRE ජාත්‍යන්තර කුසලතා වර්ධන අායතනය

අංක. 139, ජාවත්ත පාර, ,

Class type: Group ASPIRE ITDI provides Higher Education to qualify the youth to take up their dream careers in Aviation, Hospitality, Travel & Tourism and Business. Pearson Company UK is our main awarding body, therefore your certificate is internation ...

Telephone+94 11 258 1715
E-mail
තොරතුරු තාක්ෂණය @ යාපනය

යාපනය, ,

Class type: Group Jaffna District: Jaffna: Information Technology courses Conducted by Mr M. Gunesh

Telephone+94 77 853 4198
ජාලකරණය පාඨමාලාව @ යාපනය

යාපනය, ,

Class type: Group Jaffna District: Jaffna: Networking Courses Conducted by Mr. pirathees

Telephone+94 71 113 6623
අයි.ඊ.එල්.ටි.එස් @ යාපනය

යාපනය, ,

Class type: Group Jaffna District: Jaffna: IELTS Tuition Classes Conducted by ABC Acadamy

Telephone+94 77 326 9457
ජංගම දුරකථන මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම පාඨමාලාව @ යාපනය

යාපනය, ,

Class type: Group Jaffna District: Jaffna: Mobile Application Developing Courses Conducted by Micro Digital Institute

Telephone+94 77 793 3338
මානව කායික විද්‍යා මූලධර්ම @ යාපනය

යාපනය, ,

Class type: Group Jaffna District: Jaffna: principles of human physiology Tuition Classes Conducted by Ms. Thachani

Telephone+94 77 258 0014
එන්.වී.ක්යු පාඨමාලාව @ යාපනය

යාපනය, ,

Class type: Group Jaffna District: Jaffna: NVQ Courses NVQ Courses Start At Vocational Training Authority jaffna 1st Floor Veerasingam Hall jaffna Nearest jaffna post office 1.Graphic Design 2.Tailor 3.Beauty Culture Contact by Mr.T.S ...

Telephone+94 77 515 1931
ජාවා මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම@ අනුරාධපුර

අනුරාධපුර, ,

Class type: Group Anuradhapura District: Anuradhapura: Java Software Developing Tuition Classes Conducted by Incsoft Institute

Telephone+94 71 248 1583
පරිගණක දෘඩාංග ඉංජීනේරු @ අනුරාධපුර

අනුරාධපුර, ,

Class type: Group Anuradhapura District: Anuradhapura: Computer Hardare Enginering Courses. Conducted by INCSOFT institute

Telephone+94 71 248 1583
සාරී වැඩ පාඨමාලාව @ අනුරාධපුර

අනුරාධපුර, ,

Class type: Group Anuradhapura District: Anuradhapura: Sari Working Courses There is a good opportunity to increase your income level at your own house .we are welcome to follow and apply the below courses and be an owner of your own business and d ...

Telephone+94 78 522 8350
සාමාන්‍ය පෙළ ඕගන් ගායනය හඬ පුහුණුව @ මාතලේ

මාතලේ, ,

Class type: Group Mathale District:Mathale Keyboard, Melodica, Organ , Singing, Voice Training , Violin Classes Professional,O/L, Grade 1 to 9 Conducted By Mrs.Nilmini Dharmarathne (Visharadh in Bhathkhande University in India, Very Special Art fo ...

Telephone+94 77 790 5605
E-mail
ගුරුවරු පුහුණුව පාඨමාලාව @ මාතලේ

මන්දදවෙල, ,

Class type: Group Matale District: Matale: Teachers Training Courses Duration - Six Months ( Three months theory and Three months practical training in an International school. Conducted by - well qualified lecturers - from Gov. training colleg ...

Telephone+94 72 288 0377
ඒ.ඒ.ටී(AAT) @ සන්බ්‍රීටිෂ්

නො: 26, දුම්රිය පළ පාර, ,

Class type: Group Vavuniya District: Vavuniya: AAT @ Sun British Business Management College, Vavuniya Name: SUNBRITISH:Sun British Business Management College

Telephone+94 24 222 6699
E-mail
සිතුවම් සහ මූර්ති @ වවුනියාව

වවුනියාව, ,

Class type: Mass Class Vavuniya District:Vavuniya: Painting & Sclupture Classes Conducted By Mrs.Jeyasulakshan Sinthiya

Telephone+94 75 097 2335
E-mail
මැහුම් රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් @ වවුනියාව

වවුනියාව, ,

Class type: Mass Class Vavuniya District:Vavuniya: Dressmaking , Textile and Garments Classes Conducted By Mrs.Jeyasulakshan Sinthiya

Telephone+94 75 097 2335
E-mail
මධ්‍ය පංති @ වවුනියාව

වවුනියාව, ,

Class type: Mass Class Vavuniya District:Vavuniya: Media Classes Conducted By Mrs.Jeyasulakshan Sinthiya

Telephone+94 75 097 2335
E-mail
ජනමාධ්‍ය ඡායාරූප ශිල්පය පංති @ වවුනියාව

වවුනියාව, ,

Class type: Mass Class Vavuniya District: Vavuniya: Journalism , Photography Classes Conducted By Mrs.Jeyasulakshan Sinthiya

Telephone+94 75 097 2335
E-mail
දෘඩාංග ඉංජිනේරු @ පුත්තලම

පුත්තලම, ,

Class type: Group Puttalam District: Puttalam: Computer Hardware Engineering Tuition classes Name: Mr. Kolitha Bandara

Telephone+94 71 820 3283
E-mail
වූල් ඇදුම් ගෙතීම @ මාදම්පේ

මාදම්පේ, ,

Class type: Group ස්වයං රැකියාවක් පටන් ගැනීමට සිතන ඔබට මෙය අත්වැලක් වෙන බව නො අනුමානයි.එමෙන්ම තමන්ගේම දුවට පුතාට නෑදෑයෙකුගේ දුවට පුතාට දීමට වුවද මෙම ඇදුම් යොදා ගැනීමට හැකිය. තමන්ගේම දෑතින් වූල් ඇදුමක් ගොතා ගන්නා ආකාරය මුල සිටම උගන්වනු ලැබේ.එම පන්තිය ...

Telephone+94 76 760 7870
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය ගණිතය සහ විද්‍යාව @ මීගමුව

මීගමුව, ,

Class type: Group Puttalam District: Negombo: Primary Grades Maths & Science Tuition Classes Conducted By Mr. Ishendra Fernando

Telephone+94 72 373 7199
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website