උසස් අධ්‍යාපන: All Listings RSS

Filter listings...
මූලධර්ම අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර,, , , 10100

www.ifs.ac.lk

The Director Institute of Fundamental Studies Hantana Road, Kandy. Tel:081 ??2232002 Fax:081 - 2232131 - See more at: http://www.ifs.ac.lk/careers.php#sthash.5Bi8ZATa.dpuf

Telephone+94 812 232 002
Fax+94 812 232 131
E-mail
එමරල්ඩ් අයිල් ඔෆ් විදේශිය අධ්‍යයන උපදේශකවරුන්

431 2/1433, ගාළු පාර, ,

emeraldisleedu.com

Emerald Isle Education Consultancy was incorporated in January 2005 - as an International Career Guidance and Student Placement Centre - representing a number of the most prestigious Institutes in top study destinations We place students in areas of Manag ...

Telephone+94 765 478853,+94 114 388592,+94 114 388595
Fax+94 112 712043
E-mail
ඒලායන්ස් ෆ්‍රැන්සිස් ඩා කොළඹ

11, බාන්ස් පෙදෙස, ,

www.alliancefr.lk

Welcome to Alliance Française DE COLOMBO Sri Lanka's FIRST and FOREMOST French Teaching and Cultural Center since 1954. Founded in 1954 as a Sri Lankan Association by a Group of Friends from Sri Lanka and France , Alliance Française DE COLOMBO, acquir ...

Telephone+94 112 694162,+94 112 671073,+94 112 693467
Fax+94 112 688735
එක්ස් ඇරීනා නර්ථන පංති

107/2, ශාන්ත තිලකරත්න මාවත, ,

xarenadancing.com

At X-Arena School of Dancing our goal is to provide training and development for all who have a desire to dance. As a professional dance school X-Arena started off in the year of 2004 by Chandima Siriwardhane who is the founder and the main instructor ...

Telephone+94 714 817552, +94 772 997552
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය මාලබේ

නව මහනුවර පාර, ,

www.sliit.lk

Username: sliit Subjects: Computer Science Computer Systems & Networking Information Technology Network Engineering Software Engineering Science and Technology Class Conducted days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sund ...

Telephone+94 11 230 1904
Fax+94 11 241 3901
E-mail
රසායන විද්‍යා ආයතනය

341/22, කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, ,

www.ichemc.edu.lk

Telephone+94 11 401 5230 / +94 11 286 1653 / +94 11 286 1231
Fax+94 11 286 1231 / +94 11 286 1653
E-mail
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර, ,

www.ifs.ac.lk

Goals To conduct basic and advanced scientific research, and to make new innovations which uplift scientific and technological activities in Sri Lanka. To motivate students and younger scientists to engage in advanced competitive research. To promote i ...

Telephone+94 81 223 2002
Fax+94 81 223 2131
E-mail
කොස් ජැෆ්නා (පුද්) සමාගම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Work and Study in Malaysia, Mauritius. 2 year visa for Malaysia and 18 months for Mauritius. Total cost 500000/- upwards. Free food accommodation and air ticket. can even shift to western countries.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

94, කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත, , , 300

www.cmb.ac.lk

The oldest University in Sri Lanka, the University of Colombo is a sprawling complex located in the heart of the capital city of Colombo. In keeping with its motto ??uddhi Sarvathra Bhrajate?? Sanskrit for ??isdom Enlightens?? the University of Colombo st ...

Telephone+94 11 258 1835
Fax+94 11 258 3810
E-mail
කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය

ගම්පහ, , , 11600

www.kln.ac.lk

The University of Kelaniya is committed to provide high quality education and to conduct high impact research which will contribute significantly to the enhancement of existing knowledge in various fields of Humanities, Medicine, Science, Social Sciences, ...

Telephone+94 11 290 3903
Fax+94 11 291 3857
E-mail
මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

කටුබැද්ද, , , 10400

www.mrt.ac.lk

"University of Moratuwa is the country's leading technological higher education institute excelling both locally and globally."   Faculties and Departments Architecture Faculty ArchitectureBuilding EconomicsIntegrated DesignTown and Country ...

Telephone+94 11 265 0301
Fax+94 11 265 0622
E-mail
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

පේරාදෙණිය, , 20400

www.pdn.ac.lk

Faculties   AgricultureAllied Health ScienceArtsDental ScienceEngineeringMedicineVeterinary Medicine & Animal Science Postgraduate Institutes   Post Graduate Institute of Agriculture Post Graduate Institute of Science   Contact ...

Telephone+94 81 238 8301 - 5
Fax+94 81 238 8102
රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

තංගල්ල පාර, , , 81000

www.ruh.ac.lk

The University of Ruhuna was established by a Special Presidential Decree on 1st September 1978, as Ruhuna University College, fulfilling a long cherished desire of the people of Southern Sri Lanka. Initially it constituted with four faculties, namely, Ag ...

Telephone+94 41 222 6812
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

බී316, , , 10250

www.sjp.ac.lk

The University of Sri Jayewardenepura is located in a beautiful setting at Gangodawila, Nugegoda, Sri Lanka, fifteen kilometers away from Colombo. The University is committed to the pursuit and transmission of knowledge through teaching, scholarship and r ...

Telephone+94 11 275 8000
E-mail
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය

100, කඳවල පාර, , , 10100

www.univotec.ac.lk

Vision To be the leading University providing technical and vocational education for all with aspirations to achieve professional excellence.   Mission The mission of the University of Vocational Technology is to provide services in human resour ...

E-mail
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය

බදුල්ල, , 90000

www.uwu.ac.lk

Welcome to the Uva Wellassa UniversityThe Uva Wellassa University was born in the backdrop of a long felt need to establish a new university based on modern educational concept. The University was set up in the Uva Province capital Badulla as a national u ...

Telephone+94 55 222 6400
Fax+94 55 222 6472
E-mail
වවුනියාව විශ්ව විද්‍යාලය

උද්‍යාන පාර, , , 500

www.vau.jfn.ac.lk

Category:මණ්ඩප
Telephone+94 24 222 2265
E-mail
වික්ටෝරියා උසස් අධ්‍යාපන විශ්ව විද්‍යාලය

498, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, , , 200

www.vhec.edu.lk

Victoria Higher Education (Pvt) Limited (VHEL), trading under the name of Victoria higher Education Campus (VHEC) is a wholly privately owned company of Ednet. VHEC is organisationally a franchise campus of the University of Greenwich, offering internal G ...

Telephone+94 11 597 9797
E-mail
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය

කුලියාපිටිය, , 500

www.wyb.ac.lk

Message from the Vice Chancellor vc newIt is with great pleasure that I write this short message for the official web of the Wayamba University of Sri Lanka. Commencing as an Affiliated University College, thereafter as the Wayamba Campus of the Rajarata ...

Telephone+94 37 228 1412
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website