උසස් අධ්‍යාපන: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අනුරාධපුර තාක්ෂණ විද්‍යාලය

අනුරාධපුර, , , , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Anuradhapura College of Technology About Us Contact Details Established : 1965Province : North-CentralDistrict : AnuradhapuraZone No : 03Located : New Town, Anuradhapura PrincipalCollege of Technology, New Town, Anuradhapura. ...

Telephone025-2222666
Fax025-2222666
අම්පාර තාක්ෂණ විද්‍යාලය

ඉඟිනියාගල පාර, , , , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Ampara College of Technology About Us Contact Details Established : 1967Province : EasternDistrict : AmparaZone No : 02Located : Inginiyagala Road. PrincipalCollege of Technology, Inginiyagala Road, Ampara.063-2223485(Tel)063 ...

Telephone063-2223485
Fax063-2223485
ඇක්වයිනාස් යුනිවර්සිටි කොලේජ්

990, ඥාණාර්ථ පදීප මාවත, , , , 500

www.aquinas.lk

Telephone+94 11 269 4014 / +9
Fax+94 11 267 8463
E-mail
ඇමරිකානු උසස් අධ්‍යාපන විද්‍යාලය

23, රෝහල පාර, , , , 500

www.americancollege.lk/public/index

Telephone(+94) (11)-2712216,
E-mail
ඇමරිකානු ජාතික විද්‍යාලය

308, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, , , , 700

ancedu.com

American National College is a business conglomerate, specializing in providing the best of international undergraduate and postgraduate education through its partnerships with some of the leading universities world-wide. It is the only private university ...

Telephone+94 77 744 9955
E-mail
ඉංජිනේරු ආයතනය

120/15, විජේරාම මාවත, , , 700

www.iesl.lk

The Institution of Engineers, Sri Lanka (IESL) is a full member of the The International Professional Engineers Agreement, IPEA (formally the Engineers Mobility Forum - IPEA), and has the Provisional Membership of the Washington Accord (WA), two internati ...

Telephone+94 11 269 8426
Fax+94 11 269 9202
ඉන්ෆෝමෙෂන්ස් ඉන්ස්ට්‍රිටියුටි ඹෆ් ටෙක්නොලජි

, , 10100

www.iit.ac.lk

IIT History and Facts History The institute has been a pioneer in offering British degrees in Sri Lanka with a proud history which dates back to 1990. Over the years more than 2500 graduates have passed out and are employed in prestigious positions in in ...

Telephone+94 11 258 0714+9
Fax+94 11 236 2305
E-mail
ඉම්පරියල් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

කොළඹ 04, , 200

www.iihe.lk

Imperial institute of Higher Education (IIHE) is the ONLY institution in Sri Lanka directly associated with the prestigious University of Wales, UK. to offer BSc (Hons) Degree in Business Management and MBA. This association is the longest standing relati ...

Telephone+94 11 259 8772
Fax+94 11 259 7907
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය

බදුල්ල, , 90000

www.uwu.ac.lk

Welcome to the Uva Wellassa UniversityThe Uva Wellassa University was born in the backdrop of a long felt need to establish a new university based on modern educational concept. The University was set up in the Uva Province capital Badulla as a national u ...

Telephone+94 55 222 6400
Fax+94 55 222 6472
E-mail
එක්ස් ඇරීනා නර්ථන පංති

107/2, ශාන්ත තිලකරත්න මාවත, ,

xarenadancing.com

At X-Arena School of Dancing our goal is to provide training and development for all who have a desire to dance. As a professional dance school X-Arena started off in the year of 2004 by Chandima Siriwardhane who is the founder and the main instructor ...

Telephone+94 714 817552, +94 772 997552
E-mail
එමරල්ඩ් අයිල් ඔෆ් විදේශිය අධ්‍යයන උපදේශකවරුන්

431 2/1433, ගාළු පාර, ,

emeraldisleedu.com

Emerald Isle Education Consultancy was incorporated in January 2005 - as an International Career Guidance and Student Placement Centre - representing a number of the most prestigious Institutes in top study destinations We place students in areas of Manag ...

Telephone+94 765 478853,+94 114 388592,+94 114 388595
Fax+94 112 712043
E-mail
ඒ.පී.පී.අයි.ටී

මාලිකික්කඩු බටහිර, ශ්‍රී ලංකාව, , , , 200

www.apiit.lk

Telephone(+94) 117 675 100
E-mail
ඒලායන්ස් ෆ්‍රැන්සිස් ඩා කොළඹ

11, බාන්ස් පෙදෙස, ,

www.alliancefr.lk

Welcome to Alliance Française DE COLOMBO Sri Lanka's FIRST and FOREMOST French Teaching and Cultural Center since 1954. Founded in 1954 as a Sri Lankan Association by a Group of Friends from Sri Lanka and France , Alliance Française DE COLOMBO, acquir ...

Telephone+94 112 694162,+94 112 671073,+94 112 693467
Fax+94 112 688735
ඒසිබිටි උසස් අධ්‍යප විද්‍යාලය

442 ගාඑ පාර, , , , 10100

www.acbt.net

Telephone+(94) 112565511
E-mail
කාර්මික විද්‍යාලය අක්කරෙයිපත්තු

අක්කරෙයිපත්තු, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Akkareipattu About Us Contact Details Established : 0Province : District : Zone No : Located :  (Tel)(Fax) Today We Have Technical College Activities     ...

කාර්මික විද්‍යාලය ඇඹ්ලිපිටිය

ඇඹ්ලිපිටිය, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Embilipitiya About Us Contact Details Established : 1998Province : SabaragamuwaDistrict : HambantotaZone No : 02Located : Nonagama Road,Kiralawelkatuwa Villege. PrincipalTechnical College, Hambantot ...

Telephone+94 47 226 1037
Fax+94 47 226 1037
කාර්මික විද්‍යාලය කළුතර

කළුතර, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Kalutara About Us Contact Details Established : 1974Province : WesternDistrict : KalutaraZone No : 01Located : 100m towards landside from Kalamulla Junction. Principal (Tel: 034-2227804)Technical Co ...

Telephone+94 34 222 1265
Fax+94 34 222 2325
කාර්මික විද්‍යාලය කෑගල්ල

කෑගල්ල, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Kegalle About Us Contact Details Established : 1964Province : SabaragamuwaDistrict : KegalleZone No : 03Located : Kachcheri Road, Kegalle. PrincipalTechnical College, Kachcheri Road, Kegalle.035-222 ...

Telephone+94 35 222 2441
Fax+94 35 222 2441
කාර්මික විද්‍යාලය ත්‍රිකුණාමලය

ත්‍රිකුණාමලය, , 700

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Trincomalee About Us Contact Details Established : 1993Province : EasternDistrict : TrincomaleeZone No : 03Located : Mihindupura, Trincomalee. PrincipalTechnical College, Mihindupura, Trincomalee.02 ...

Telephone+94 26 222 3034
Fax+94 26 222 3034
කාර්මික විද්‍යාලය දඹුල්ල

දඹුල්ල, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Dambulla About Us Contact Details Established : 1982Province : CentralDistrict : MataleZone No : 03Located : Matale Road. PrincipalTechnical College, Matale Road, Dambulla.066-2284713(Tel)066-228471 ...

Telephone+94 66 228 4713
Fax+94 66 228 4713
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website