අධ්‍යාපන අායතනRSS

නැනික් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රධාන වීදිය, ,

Username: Nanek Student's Level: Ordinary Level Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening, Night Medium: Sinhala Grade 9-11 Classes @Nanek: Institute ...

Telephone+94 71 590 0720
E-mail
තක්ෂිලා උසස් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය

බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Username: Thakshila Subjects: Accounting Art Biology Buddhist Civilization Business Studies Bussiness and Accounting Studies Chemistry Combined Maths Commerce Economics English Language Geography Logic Mathematics Political Science Phys ...

Telephone+94 45 222 3728
E-mail
සයන්ස් මධ්‍යස්ථානය

බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Username: ScienceCenter Subjects: Accounting Art Biology Buddhist Civilization Business Studies Bussiness and Accounting Studies Chemistry Combined Maths Commerce Economics English Language Geography History Logic Mathematics Political ...

Telephone+94 72 252 0570
E-mail
සරසවි උසස් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය

කහවත්ත, ,

Username: sarasavi Class Conducted days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Conducted Times: Morning, Afternoon, Evening

Telephone+94 77 652 0807
E-mail
චින්තන අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය පැල්මඩුල්ල

පැල්මඩුල්ල, ,

Username: chinthana

Telephone+94 71 590 0720
E-mail
නැනික් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

පැල්මඩුල්ල, ,

Username: nenek

Telephone+94 71 590 0720
E-mail
මියස් උසස් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය

කහවත්ත, ,

Username: mius Conducted classes for O/L and A/L

Telephone+94 77 413 3222 / +94 71 633 4871
E-mail
සත්රා අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය

191,බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Username: sathra

Telephone+94 45 720 1010
E-mail
සිපෙල්කා උසස් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය

ධර්මපාල මාවත, ,

Username: sipelka Class Conducted days: Monday

Telephone+94 71 520 4462
E-mail
යුනිවර්සල් ආයතනය කොළඹ යු.අයි.සී

හොර්ටන් පෙදෙස, ,

Username: UIC77 Student's Level: Advance Level Subjects: Biology Chemistry Combined Maths Mathematics Physics Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Afternoon, Evening, Nigh ...

Telephone+94 77 346 2827 / +94 77 084 5772
E-mail
ඒ.සී.සී.අයි.එස්: පරිගණක සහ තොරතුරු අධ්යයන ඇමරිකානු විද්යාලය

656, ප්‍රධාන වීදිය, කදුරුවෙල, ,

www.accisint.com

Username: ACCIS Student's Level: Professional Subjects: Business Studies Bussiness and Accounting Studies Computer Science Computer Systems & Networking English - Spoken Genaral English Information Technology Software Engineering Others ...

Telephone+94 27 222 2308
E-mail
අයි එච් එම් ඒ ජාත්‍යන්තර ආගන්තුක සත්කාරය හා කළමනාකරණ ඇකඩමිය

290, ගාළු පාර, ,

www.ihma.lk

Username: ihma Student's Level: Professional Subjects: Business Studies Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: Sinhala, English IHMA hospital ...

Telephone+94 77 283 3825
E-mail
සිසුල්කා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය නිට්ටඹුව

නිට්ටඹුව, ,

www.facebook.com/SISULKA.NITTAMBUWA

Username: SISULKA.NITTAMBUWA Student's Level: Advance Level Subjects: Accounting Agriculture Biology Buddhist Civilization Business Studies Chemistry Combined Maths Dancing Economics Geography Logic Political Science Physics Sinhala La ...

Telephone+94 71 733 1097
E-mail
නැණපියස උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

තලාහේන හංදිය, ,

www.nenapiyasa.com

Username: Nenapiyasa Student's Level: Advance Level Subjects: Combined Maths Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: Sinhala Nenapiyasa c ...

Telephone+94 71 215 2545
E-mail
මියුසික්මැටර්ස් ශ්‍රී ලංකා

92/1ඒ, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, ,

www.musicmatterssrilanka.com

Username: Musicmatters Student's Level: Music Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Afternoon, Evening Medium: Sinhala Established in 2010, Musicmatters has successfully intro ...

Telephone+94 11 268 6615
E-mail
බටහිර සංගීතය ට්‍රෙමියුලස් ආයතනය

47ඒ 1/1, කොළඹ පාර, ,

tremuloumusic.weebly.com

Username: Tremulou Student's Level: Music Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: Sinhala “Tremulou” was Founded in 1986 as a Guitar and Org ...

Telephone+94 11 260 6071
E-mail
ගිනුමිකා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

නො. 55, ශ්‍රී දේවානන්ද පාර, ,

ginumika.com

Username: Ginumika Student's Level: Advance Level Subjects: Accounting Business Studies Class Needed days: Tuesday, Friday Class Needed Times: Afternoon Medium: Sinhala Ginumika Institute of Higher education is the pioneers in Business ...

Telephone+94 77 399 8181 / +94 11 316 1451
E-mail
ඒ.බී.එම් ආයතනය

බදුල්ල, ,

Username: ABM Student's Level: Advance Level Class Needed days: Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon Medium: Sinhala, English AAT Sri Lanka & CA

Telephone+94 71 420 9638
E-mail
ආයුමු ජපන් භාෂා අධ්‍යාපන ආයතනය

කොළඹ, ,

Username: devika1985 Student's Level: Languages Subjects: Japanese Class Needed days: Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: Sinhala, English Japanese Language for: O/L A/L JLPT N5 to N1 NAT Le ...

Telephone+94 77 369 7748 / +94 77 458 8601
E-mail
ඩෙවිඩ් රංග කලා ඇකඩමි

15/1ඒ, 1 වන පටුමග ජම්බුගස්මුල්ල පාර, ,

dapasrilanka.com

Username: DAPA Student's Level: Art & Design Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: Sinhala, English The primary focus of DAPA is the train ...

Telephone+94 11 282 8515 / +94 71 688 1119
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website