අධ්‍යාපන අායතනRSS

පාත්ටව්ස් ආයතනය

කොළඹ 03, ,

Username: Pathways Student's Level: Ordinary Level Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: English Unique Approach to Student Centred Educati ...

Telephone+94 77 330 0569
E-mail
සදීස එඩියුකේෂනල් සැන්චුවරි

කොළඹ, ,

Username: Sadisa Student's Level: Grade 1-4 Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: English Chess Kids Martial Arts Music Guitar Gra ...

Telephone+94 72 361 1092
E-mail
ඇස්පියර් අයි.ටි.ඩි.අයි (පුද්) සමාගම

ගම්පහ, ,

Username: Minele Student's Level: Advance Level Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning Medium: English ASPIRE ITDI ( Pvt) Ltd. is the first international vocational institute in Sri Lank ...

Telephone+94 77 389 9899
E-mail
ඉන්ලීඩ් පාසල

පන්නිපිටිය, ,

Username: INLEAD Class Conducted days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Conducted Times: Morning, Afternoon, Evening, Night Medium: Sinhala, English

Telephone+94 77 206 4111
E-mail
අනුරුද්ධ සමරසේකර

මොරටුව, ,

Username: ninaro Student's Level: Ordinary Level Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: Sinhala, English

Telephone+94 77 261 4508
E-mail
විස්ඩම් තොරතුරු තාක්ෂණික ඇකඩමිය

මහරගම, ,

Username: wisdomacademyit Student's Level: Information Technology Subjects: JAVA Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning, Afternoon, Evening Medium: Sinhala, English ...

Telephone+94 76 737 7388
E-mail
ඒ.එන් වෘත්තීය අධ්‍යයන

කොළඹ, ,

Username : anpstudies Student's Level:Professional Class Needed days:Saturday, Sunday Class Needed Times:Morning, Afternoon, Evening Medium:Tamil

Telephone+94 77 074 6002
E-mail
තර්ඩ් ස්පේස් ග්ලොබල්

කොළඹ, ,

Username : TSGMT852 Student's Level: Grade 1-4 Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Class Needed Times: Afternoon, Evening Medium:English Third Space, an international company with a head office in the UK, and o ...

Telephone+94 11 305 4787
E-mail
ඉංග්‍රීසි භාෂා වැඩිදියුණු කිරිමේ මධ්‍යස්ධානය

නො. 435/3/1, කෝට්ටේ පාර, , , , 10100

www.elicsrilanka.com

Saturday English Camps for Schools The English Immersion Camps conducted by the English Language Improvement Centre is an excellent opportunity for Corporations, Companies, NGO’s, Universities, and Schools to provide high quality training and an inva ...

Telephone+94 77 999 0262
E-mail
රසායන විද්‍යා ආයතනය

341/22, කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, ,

www.ichemc.edu.lk

Telephone+94 11 401 5230 / +94 11 286 1653 / +94 11 286 1231
Fax+94 11 286 1231 / +94 11 286 1653
E-mail
බ්‍ර්ටිෂ් කවුන්සිල්

49, ඇල්ප්‍රඩ් හවුස් ගාඩ්න්, ,

www.britishcouncil.org/srilanka

Telephone+94 11 452 1521
E-mail
ටෙලිවිව් තාක්ෂණික ඇකඩමි

525, හයිලෙවල් පාර, ගන්ගොඩවිල, ,

Telephone+94 11 280 3888
ස්කිල්ස් ඉස්ටනැෂනල් (පුද්) සමාගම

නො. 321, ගාළු පාර, ,

www.skillsinternational.lk

Telephone+94 11 237 5270
E-mail
රැෆල්ස් උසස් අධ්‍යාපනය ආයතනය

481, ගාළු පාර, ,

www.raffles.edu.lk

Telephone+94 11 437 5111
E-mail
ඔපන් ආර්ක් ආයතනය

120, හයිලෙවල් පාර, කිරුළපන, ,

openarc.edu.lk

Telephone+94 11 251 5050
E-mail
ඉන්ග්‍රින් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය - මුද්‍රණකරණය සහ ග්‍රැපික් නිර්මාණකරනය

290, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, ,

www.ingrinsrilanka.com

Telephone+94 11 244 5106
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website