පාසල්: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
කනිෂ්ඨ බාලිකා විදුහල

නුවර,

KANISHTA BALIKA VIDYALAYA- KANDY

Telephone+94 54 2223519
කප්පරතොට සංඝානන්ද විදුහල

මාතර

Kapparatota Sangananda Vidyalaya-Matara

Telephone+94 41 2251748
කබරගල විදුහල

උඩහවත්ත

KABARAGALA VIDYALAYA -UDAHEWAHETA

Telephone+94 52 3535901
කඹුරවෙල මහා විදුහල

කළුතර

Kamburawala Maha Vidyalaya- Kalutara

Telephone+94 34 2244011
කඹුරුගමුව මහා විදුහල

මාතර

Telephone+94 41 2220397
කඹුරුපිටිය මහා විදුහල

මාතර

Telephone+94 41 2292227
කයිකාවල ප්‍රථමික විදුහල

නුවර

KAIKAWALA PRIMARY SCHOOL- KANDY

Telephone+94 66 3686360
කයිකාවල මධ්‍ය විදුහල

නුවර

KAIKAWALA CENTRAL COLLEGE - KANDY

Telephone+94 66 2220793
කරගස්කඩ ප්‍රාථමික විදුහල

නුවර,

KARAGASKADA PRIMARY SCHOOL - KANDY

Telephone+94 81 4993431
කරගහතැන්න විද්‍යාලය

නුවර

KARAGAHATENNA VIDYALAYA- KANDY

Telephone+94 77 7045642
කරනවයි පොන්නම්පාල විද්‍යාලය

කරවෙඩ්ඩ,

Karanavai Ponnampala Vidyalaya , Karaveddy

Telephone+94 21 2263427
කරන්දෙනිය මහා විදුහල

ගාල්ල

Karandeniya Maha Vidyalaya-Galle

Telephone+94 91 2291629
කරලියද්ද කනිෂ්ඨ විදුහල

නුවර,

KARALLIYADDA KANISHTA VIDYALAYA-KANDY

Telephone+94 81 3885485
කරුණාරත්න බෞද්ධ මහා විදුහල

රාගම,

Karunarathna Budhist Maha Vidyalaya-Ragama

Telephone+94 11 2931787
කරුනාරත්න මහා විදුහල

Karunaratna Maha Vidyalaya , Kotadeniyawa

Telephone+94 33 2240063
කලයිමහල් දෙමළ විදුහල

නුවර,

KALAIMAHAL TAMIL VIDYALAYA- KANDY

Telephone+94 77 5568868
කලහ සුමන්ගලෝදය මහා විදුහල

ගාල්ල

Kalahe Sumangalodaya Maha Vidyalaya-Galle

Telephone+94 91 2225632
කලහේගල කනිෂ්ඨ විදුහල

පොලොන්නරුව

KALAHAGALA KANISHTA VIDYALAYA- Polonnaruwa

Telephone+94 27 5685094
කලාවැව මුස්ලිම් මහා විදුහල

විජිතපුර,

Kalawewa Muslim Maha Vidyalaya, Vijithapura

Telephone+94 25 2269666
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website