පාසල්: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අශෝක මහා විද්‍යාලය

රඹුක්කන,

Asoka Maha Vidyalaya , Rambukkana

Telephone+94 35 2266431
අස් සිරාජ් පිරිමි විදුහල

නුවර,

AS.SIRAJ BOYS COLLEGE - KANDY

Telephone+94 81 5720380
අස්වැද්දුම සුභාරතී විද්‍යාලය

කුලියාපිටිය,

Aswedduma Subharathi Vidyalaya , Kuliyapitiya

Telephone+94 37 2281356
අහංගම රෝහණ මහා විදුහල

ගාල්ල

Ahangama Rohana Maha Vidyalaya-Galle

Telephone+94 91 2282123
අළුතපොල වලගම්බා මහා විදුහල

දිව්ලපිටිය

Aluthapola Walagamba Maha Vidyalaya, Divulapitiya

Telephone+94 11 2295520
අළුත්ගම මහා විදුහල

කළුතර

Telephone+94 34 2275401
අළුත්ගමිවිදිය මුස්ලිමි බාලිකා විදුහල

කළුතර

Aluthgamweediya Muslim Balika Vidyalaya- Kalutara

Telephone+94 34 2272440
අළුත්වැව මහා විදුහල

පොලොන්නරුව

Telephone+94 27 2226538
අළුදෙනිය විදුහල

නුවර

ALUDENIYA COLLEGE - KANDY

Telephone+94 81 3822246
ආකල් ජාත්‍යන්තර පාසල

අඹතැන්න, මහනුවර යාපනය මාර්ගය, , , , 10100

Akal International School Matale Road, Kadugala, Ambatenna 081 447 3411

Telephone081 447 3411
ආනන්ද ජාතික පාසැල

පුත්තලම

Ananda National School -Puttalam

Telephone+94 32 2266291
ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය

මරදාන, ,

Telephone+94 11 2695385
Fax+94 11 2667177
E-mail
ආනන්ද විදුහල

,

Telephone+94 11 2695503
Fax+94 11 2681815
E-mail
ආරියවංශ විදුහල

කළුතර

Ariyawansha college- Kalutara

Telephone+94 34 2279592
ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල

4/97, තලකොටුව ගාර්ඩන්, ,

www.ais.lk

Telephone+ 94 11 251 3181
E-mail
ඇටබගේ රාජනන්ද කනිෂ්ඨ විදුහල

නුවර,

ATABAGE RAJANANDA KANISHTA VIDYALAYA- KANDY

Telephone+94 77 9721585
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website