විදෙස් රැකියා ඒජන්සිRSS

අකුරා

0 reviews
අකුරා

53, ඹරාබි මාවත, පළමු කොටස, ,

(Labour Licence No :0613) Licencee:Mr MUTHUTHANTRIGE PRIYALAL FERNANDO Address: NO.53,ORABI PASHA MAWATHA 1ST DIVISION COLOMBO 10 Telephone :115875567,115875568/69,0773124416,0773124433 Fax: 112441339 Email :[email protected]

Telephone115875567,115875568/69,0773124416,0773124433
Fax112441339
E-mail
අැකි ජාත්‍යන්තර රික්වෙයාමන්ට් කවුස්සුලේ්ෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

02,ලක්සිරි ගාඩින්ස් , බොරැල්ල, ,

(Labour Licence No :1286) Licencee:Mr. INDRAJITH JOSEPH ISHAM YUSUF Address: NO.02, LAKXMI GARDENS BORELLA COLOMBO 08 Telephone :112677121,112681232,112684145,0772121222 Fax: 112684947 Email :[email protected]

Telephone112677121,112681232,112684145,0772121222
Fax112684947
E-mail
අබු හමාඩ් එජන්සිස්

,

(Labour Licence No :2223) Licencee:Mr. MOHAMED HANIFFA ALI FAIZER Address: NO. 10/1 ARTHURS PLACE COLOMBO 04 Telephone :0112589633,0115739376,0777300849 Fax: 0115739376 Email :[email protected]

Telephone0112589633,0115739376,0777300849
Fax0115739376
E-mail
අබු  අස්මා ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

253/1 3 හලාවත පාර, පෙරියමුල්ල, ,

(Labour Licence No :2770) Licencee:Mr MOHAMED ZAROOK MOHAMED RAMEES Address: NO.253/1 3 CHILAW ROAD,PERIYAMULLA NEGAMBO Telephone :0314936901,0772370016,0778254531 Fax: 0314936901 Email :[email protected]

Telephone0314936901,0772370016,0778254531
Fax0314936901
E-mail
අබිරාර්  මැනේජ්මන්ට් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම

,

(Labour Licence No :2854) Licencee:Mr S.A. MUSTHAKEER ALI Address: NO.262 K, MAIN STREET SAINTHAMARUTHU Telephone :0672225464,0772294356,0672223748 Fax: 0672223748 Email :[email protected]

Telephone0672225464,0772294356,0672223748
Fax0672223748
E-mail
අබ්රාර් එන්ටප්‍රයිසස්

581/1-2/1,ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, ,

(Labour Licence No :1635) Licencee:Mr. ABDUL CAREEM JINNAH Address: NO.581/1-2/1,GALLE ROAD WELLAWATTA COLOMBO 06 Telephone :011-2362618,0777-588096 Fax: 011-2362661 Email :[email protected]

Telephone011-2362618,0777-588096
Fax011-2362661
E-mail
අබ්රාජ් පුද්ගලික සමාගම

8 1/1, බම්බලපිටිය, ,

(Labour Licence No :0078) Licencee:Mr. SINNATHURAI THURAIRAJAH Address: NO.8 1/1,ARTHURS PLACE BAMBALAPITIYA COLOMBO 04 Telephone :112506441,42,43, 0777354750 Fax: 112506443 Email :[email protected]

Telephone112506441,42,43, 0777354750
Fax112506443
E-mail
අබිරාඩි ජෙනරල් සර්විසස්

399 1/1,පළමු මහල ගාලු පාර, බම්බලපිටිය, ,

(Labour Licence No :1636) Licencee:Mrs. ALLEN MANUEL Address: NO: 399 1/1,1ST FLOOR GALLE ROAD, BAMBALAPITIYA COLOMBO 04 Telephone :011-2591496,0777519521 Fax: 011-2591496 Email :[email protected]

Telephone011-2591496,0777519521
Fax011-2591496
E-mail
අබ්බා මෙන්පවර් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම

36, 1වැනි මහල, සංඝරාජ මාවත, ,

(Labour Licence No :1208) Licencee:Mr. HETTIARACHCHILAGE INDRATISSA SISIRA KUMARA Address: N0.36, 1ST FLOOR SANGARAJA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :0117630760,0777412159,0717773333,0114712543 Fax: 114712543 Email :[email protected]

Telephone0117630760,0777412159,0717773333,0114712543
Fax114712543
E-mail
අබ්දුල්ලාහ ට්‍රැවල්ස්

71 එෆ්, පහළ මහල & පලමු මහල , නුවරඑළිය පාර, ,

(Labour Licence No :1892) Licencee:Mrs MOHAMED SHARIFF SITHY MADIYA Address: NO. 71 F,GROUND FLOOR & 1 ST FLOOR , NUWARAELIYA ROAD, GAMPOLA Telephone :081-2353125,081-7429126,077-3437011,0773774425 Fax: 0817429125 Email :[email protected] ...

Telephone:081-2353125,081-7429126,077-3437011,0773774425
Fax0817429125
E-mail
අබ්දුල්ලා මෙන්පවර්

22 1/1 , ඩයස් පෙදෙස,ගුණසිංහපුර, ,

(Labour Licence No :2827) Licencee:Mr MOHAMED RASHEED MOHAMED HARIS Address: NO.22 1/1 , DIAS PLACE, GUNASINGHAPURA COLOMBO 12 Telephone :0112337888,0112337336,0779418838 Fax: 0112337336 Email :[email protected]

Telephone0112337888,0112337336,0779418838
Fax0112337336
E-mail
ඒ එස් ආර් එන්ටප්‍රයිසස්

482 සි මීගමුව පාර, ,

(Labour Licence No :1171) Licencee:Mr. WARNAKULASURIYA ANTONY TITUS THAMEL Address: NO.482 C CHILAW ROAD KATUNERIYA Telephone :0312254450,0312256202,0312255372 ,0777837752 Fax: 0312255372 Email :[email protected]

Telephone0312254450,0312256202,0312255372 ,0777837752
Fax312255372
E-mail
ඒ එස් ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

236, මහා විද්‍යාල මාවත, ,

(Labour Licence No :2728) Licencee:Mr IBRAHIM ANVER SADATH Address: NO.236 MAHAVIDYALAYA MAWATHE COLOMBO 13 Telephone :0114345799,0112424304 Fax: 0112424594 Email :[email protected]

Telephone0114345799,0112424304
Fax0112424594
E-mail
ඒ ආර් එම් ට්‍රැවල්ස්

114/ඒ/2 වෙළද පොළ පෙදෙස, ,

(Labour Licence No :2158) Licencee:Mr. ABDUL RASHEEDU MOHAMED THARIK Address: NO.114/A/2 MARKET PLACE ANURADHAPURAYA Telephone :0252237888,9,4,7,5,0773041689,0716171012 Fax: 0252237933 Email :[email protected]

Telephone0252237888,9,4,7,5,0773041689,0716171012
Fax0252237933
E-mail
ඒ ආර් එම් මෙන්පවර් සර්විසස්

35/1 කුරුනැගල පාර, ,

(Labour Licence No :2313) Licencee:Mr ABDUL RAZZAK MOHAMED AROOS Address: NO 35/1 KURUNEGALA ROAD NIKAWARATIYA Telephone :0377210600,0374991666,0772288792 Fax: 0372260969 Email :[email protected]

Telephone0377210600,0374991666,0772288792
Fax0372260969
E-mail
ඒ ආර් ෆෝරින් මෙන්පවර් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම

60 1වැනි විදිය, මාළිගාකන්ද පාර, ,

(Labour Licence No :2041) Licencee:Mr. JOSEPH LURTHURAJ SEBASTIAN Address: NO. 60 1ST MALIGAKANDA LANE COLOMBO 10 Telephone :112684478 Fax: 114627115 Email :[email protected]

Telephone112684478
Fax114627115
E-mail
ඒ ආර් මෙන්පවර් එජන්සි

65/1/2 හයිලෙවල් පාර, ,

(Labour Licence No :2553) Licencee:Mr GALAPPATHTHI MESTHRIGE ANIL SHANTHA Address: 65/1/2 HIGHLEVEL ROAD MAHARAGAMA Telephone :0724315084,0112746554 Fax: 0112746554 Email :[email protected]

Telephone0724315084,0112746554
Fax0112746554
E-mail
ඒ - ඉසෙඩි ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

75 1/2, එස් මහින්ද මාවත , මරදාන, ,

(Labour Licence No :1647) Licencee:Mr. CAREEM MOHAMED ABDUL GAFOOR Address: NO.75 1/2, S MAHINDA MAWATHA MARADANA COLOMBO 10 Telephone :0112436875,0776569239 Fax: 0112436875 Email :[email protected]

Telephone0112436875,0776569239
Fax0112436875
E-mail
ඒ ආර් ඒ ඹවර්සිස් කම්පැනි

65 4/1 රෝහල් පාර, ,

(Labour Licence No :1592) Licencee:Mrs. DEERASINGHE ARACHCHIGE ASHA KUSUM KUMARI Address: NO.65 4/1 HOSPITAL STREET COLOMBO 01 Telephone :112454023,0775233754 Fax: 112454023 Email :[email protected]

Telephone112454023,0775233754
Fax112454023
E-mail
ඒ පොසිටිව් මෙන්පවර් පුද්ගලික සමාගම

652, කැගල්ල පාර, ,

(Labour Licence No :2915) Licencee:Mrs TUAN INDRA RAJAF NEI FARA Address: NO.652, KEGALLE ROAD, KARAWANELLA Telephone :0362268018,0720666666,0725333333 Fax: 0362268018 Email :

Telephone0362268018,0720666666,0725333333
Fax0362268018

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website