මණ්ඩලRSS

ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම

126, නාවල පාර, ,

nec.gov.lk/en

Telephone+94 11 2815705
Fax+94 11 2816177
E-mail
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

21, හයිලෙවෙල් පාර, ,

nie.lk

Telephone+94-011-7601601
Fax+94-011-7601800
E-mail
මූලධර්ම අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර,, , , 10100

www.ifs.ac.lk

The Director Institute of Fundamental Studies Hantana Road, Kandy. Tel:081 ??2232002 Fax:081 - 2232131 - See more at: http://www.ifs.ac.lk/careers.php#sthash.5Bi8ZATa.dpuf

Telephone+94 812 232 002
Fax+94 812 232 131
E-mail

363, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7. Sri Lanka

www.iti.lk

The pioneer Scientific Research & Development organization in Sri Lanka.We are the successor to Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research (CISIR) and comes under the purview of the Ministry of Technology and Research and is accredited as per ...

Telephone+94-11-2379800
Fax+94-11-2379850
E-mail
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර, ,

www.ifs.ac.lk

Goals To conduct basic and advanced scientific research, and to make new innovations which uplift scientific and technological activities in Sri Lanka. To motivate students and younger scientists to engage in advanced competitive research. To promote i ...

Telephone+94 81 223 2002
Fax+94 81 223 2131
E-mail
ජාතික විද්‍යා පදනම (එන්එස්එෆ්)

47/5 මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස, ,

www.nsf.ac.lk

The National Science Foundation (NSF) was established in 1998 by Act No. 11 of 1994 as the successor to the Natural Resources Energy & Science Authority of Sri Lanka (NARESA). NARESA was established in 1981 as the successor to the National Science Council ...

Telephone+94 11 269 6771 - 3
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය (එන් ඩබ්ලව් එස් ඩී බී)

ගාලු පාර,, ,

www.waterboard.lk

Important Notice for Customers using online payment facility. It has been noted that some online payments made by our customers are not correctly associated with the latest account number allocated by the NWSDB. In order to avoid making payments on inc ...

Telephone+94 11 2638999 ,+94 11 2611589, +94 11 2637194
Fax+94 11 2636449
E-mail
ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව

අංක 31/9,31/10 ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, ,

www.nastec.lk

Our Vision "To enhance the well being and prosperity of Sri Lanka through the potential of Science and Technology" Our Mission "To Furnish the Government with policies, plans and mechanisms for building a national capability in science and tec ...

Telephone+94 11 2680711, +94 11 2680712
Fax+94 11 2680713
ශ්‍රී ලංකා පොලිස් අධ්‍යයන ආයතනය

නිදහස් චතුරස්‍රය, ,

www.ips.lk

MISSION AND GOALS IPS MISSION The Institute's mission is to contribute to the economic development of a democratic Sri Lanka and enhance the quality of life of its people by informing policy-makers and contributing to the public debate through timel ...

Telephone+94-11-2143100, +94-11-2665068
Fax+94-11-2665065
E-mail
පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය

54, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට,, , , 54, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට,

www.cda.lk

Vision “The Coconut industry to be the highest contributor to the GDP from the Tree Crop Sector and Global Leader in Product – Market Diversification” Mission “To facilitate the Coconut Industry towards long term commercial viability and sustainability ...

Telephone+94 11 2502502 - 4 / 2368284 - 5 / 2368982 - 3
Fax+94 11 2508729 / 2368542
E-mail
විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය

234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල, ,

www.slbfe.lk

The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE), the foremost organisation looking after the welfare aspects of Sri Lanka’s migrant workers and their families was established in 1985 under the Act No. 21 and amended by Act No. 4 of 1994 and Act No.56 o ...

Telephone+94 112 864101 – 105 +94 112880500
Fax94 11 2879903
E-mail
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය

ගාලු පාර, රත්මලාන,

www.waterboard.lk

The Organization had its beginnings as a sub department under the Public Works Department, for Water Supply & Drainage. In 1965, it became a division under the Ministry of Local Government. From 1970, this division functioned as a separate department unde ...

Telephone+94 11 2638999 (hunting), +94 11 2611589, +94 11 2637194
Fax+94 11 2636449
E-mail
ජාතික විද්‍යා පදනම

47/5 මෙට්ලන්ඩ් පෙදෙස, ,

www.nsf.ac.lk

The National Science Foundation (NSF) is a state funded institution under the Ministry of Technology & Research. The NSF established in 1998 by the Science and Technology Act No.11 of 1994, Is the successor to the Natural Resources, Energy and Science Aut ...

Telephone+94 011 2696771
Fax+94 011 2694754
E-mail
ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිසම

31/9, 31/10 ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, ,

www.nastec.lk

The National Science and Technology Commission (NASTEC) is the Apex Policy Formulating and Advisory body to the Government of Sri Lanka on Science and Technology matters. It was created by an Act of Parliament, and came into operation in August 1998. N ...

Telephone0112680711, 0112680712
Fax0112680713
ජාතික පොලිස් කොමිසම

බ්ලොක් නො.9, බී.එම්.අයි.සී.එච්.පරිශ්‍රය, බෞද්ධාලෝක මාවත,, ,

www.npc.gov.lk

Vision “A Protector of Justice and Fairplay ” Mission “ To entertain and investigate Public Complaints against the Police with a view to upholding Human Rights, Public Accountability and respect for the Rule of Law. ” Objective Investigating publ ...

Telephone(+94) 011 2683307, 011 5107721, 0115107722
E-mail
ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය

කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව

www.natlib.lk

The National Library is mainly a Research and a Reference library and it is technically a library of last resort. It intends to provide library resources as well as information to all Sri Lankans through the National Library, library networks, information ...

Telephone+94112698847, +94112685197
Fax+94112685201
E-mail
ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ජාතික ආයතනය(එන්අයිබීඑම්)

120/5, විජේර්මා මාවත, කොලඹ 7,

www.nibm.lk

The NIBM with its legacy of more than four decades in the business of training and development and its vision of becoming the best management education institute in Sri Lanka offers you unmatched opportunities in management and IT education in Sri Lanka. ...

Telephone5321000 - 30
Fax011-2667769
E-mail
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, තැ.පෙ.1826, ,

www.nhda.lk

Our Vision An adequate house for every family in a habitable environmental Our Mission To implement as planned the "Janasevana- Mahinda Chintana" housing programme with the participation of all stake holders.

Telephone(094)-11-2431932, 2431722, 2431707, 2421748
Fax(94)-11-2449622
E-mail
ජාතික අන්තරායකාර ඖෂධ පාලන මණ්ඩලය

383, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය,

www.nddcb.gov.lk

NDDCB is the pioneer government institution which discharges its functions with an aim to eradicate the drug menace from Sri Lanka. Among the other functions, providing treatment to the drug dependants and rehabilitation of drug dependants are main roles ...

Telephone+94 11 2868794 - 6
Fax+94 11 2868792 - 1
E-mail
ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය

330, තලවතුගොඩ පාර, මාදිවෙල,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,

www.childprotection.gov.lk

VISION To create a child friendly and protective environment for children. MISSION: To ensure children are free from all forms of abuse.

Telephone+94 11 2 778 911 – 4
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website