අනුරාධපුරයෙහි අැති නවාතැන්RSS

වෝටර් ගාර්ඩ්න්

519/8, ජයන්ති මාවත, ,

Telephone+94 25 222 3888
ට්‍රයිඈන්ග්ල් හොටෙල් (පුද්)සමාගම

නුවර පාර, ,

Mihintala Junction, Kandy Road, Anuradhapura

Telephone+94 25 223 7737
තිසාවැව රෙස්ට් හවුස්

පරණ නගරය,

Telephone+94 25 222 2299
තිස්සවැවරෙස්ට් හවුස්

අනුරාධපුර, ,

Old Town, Anuradhapura

Telephone+94 25 222 2299
ද ග්‍රෑන්ඩ්

4බී2, අදියර 01, වැව පාර, හරිස්චන්ද්‍ර මාවත, ,

Telephone+94 25 223 5173
ශාන්ති ගෙස්ට් හවුස්

අනුරාධපුර, ,

55, Mailgas Junction, Anuradhapura

Telephone+94 25 223 5356
ශමල් හොලිඩේ හෝම්

අනුරාධපුර, ,

25/8, Ramakela, Walawwatta, Anuradhapura

Telephone+94 25 492 4874
සේමිණි හොලිඩේ නිකේතනය

මාතලේ හන්දිය, ,

2nd Lane, Matale Road, Matale Junction, Anuradhapura

Telephone+94 25 223 6082
රෝයල් පාර්ක් හෝටලය

84/3, නිවන්තකචිචතිය පාර, ,

84/3, Niwanthakachetiya Road, Anuradhapura

Telephone+94 25 222 4801
රෙස්ට් හවුස්

අනුරාධපුර, ,

Telephone+94 25 222 2565
රන්කෙතරෙස්ට්

ජයන්ති මාවත, ,

Telephone+94 25 492 5154
පැනොරාමා රෙස්ට්

අනුරාධපුර, ,

395/11C, Muditha Mawatha, Anuradhapura

Telephone+94 25 223 5100
පාම් ගාඞ්න් විලේජ් හොටෙල්

පුත්තලම පාර, පණ්ඩුලගම, ,

Telephone+94 25 222 3961
නුවරවැව විලා

අනුරාධපුර, ,

Telephone+94 77 221 0007
නුවරවැව තනායම

අනුරාධපුරය,

Telephone+94 25 222 2565
නේචර් බ්රීස් හොලිඩේ නිකේතනය

388/48, 01 වන අදියර, හරිස්චන්ද්‍ර මාවත, ,

Telephone+94 25 222 0318
මහගෙදර

388/9, වැව පාර, අදියර 01, නව නගරය, ,

Telephone+94 25 222 5188

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29881 listings, 1184 categories and 93 owners in our website