බදුල්ලෙහි අැති නවාතැන්RSS

විවේකා රෙස්ටුරන්ට්

126, බණ්ඩාරවෙල පාර, ,

Telephone+94 55 222 2974
උඩුනුවර හාලිඇල

බදුල්ල, ,

Telephone+94 77 940 3676
ද නෙස්ට්ලින්හොලිඩේ රිසෝට්

බදුල්ල, ,

317/A, Kanupelelle Road, Badulla

Telephone+94 55 492 9401
ද හෙරිටේජ් රිසෝට්

205, කැප්පෙටිපොල පාර, ,

Telephone+94 55 563 3774
සොනාරා

322, 2 වන මහල, කැප්පෙටිපොල පාර, ,

Telephone+94 72 789 4500
රිලැක්ස් මවුන්ටන් ගෙස්ට්

සොරන්තොට, ,

2A, Mahiyangana Road, Medithala, Soranatota

Telephone+94 55 572 7648
රන්මල් හොලිඩේ හෝම්

මහියංගනය පාර, ,

122/1, Edvin Wickramarathna Mawatha, Mahiyangana Road, Badulla

Telephone+94 55 222 5056
කුයින් රෝස් ගෙස්ට්

122/2, මහියංගනය පාර, ,

Telephone+94 55 356 0150
නෙස්ට්ලයින් හොලිඩෙිරිසෝට්

බදුල්ල, ,

317/A, Kanupelella Road, Badulla

Telephone+94 55 222 5840
මැරියට් හොටෙල්

කයිලගොඩ, ,

01, Green Lane Drive, Kailagoda, Badulla

Telephone+94 77 371 3078
ලිඩෝ හොටෙල්

බදුල්ල, ,

Telephone+94 77 352 7127
හොටෙල් ඔනික්ස්

69, බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Telephone+94 55 222 2426
හොටෙල් මිලානෝ

254/1, මහියංගනය පාර, ,

Telephone+94 77 463 8319
ග්‍රීන් වැලී හොලිඩේ රිසෝට්

හල්දුම්මුල්ල, ,

178km post, Haldummulla, Badulla

Telephone+94 57 567 0547
හොටෙල් තුෂාර

පස්සර පාර, ,

120/4, Hindagoda Passara Road, Badulla

Telephone+94 55 356 6635
E-mail
ගෝල්ඩන් හොලිඩේ නිකේතනය

කයිලගොඩ, ,

86/3, Mahiyangana Road, Kailagoda, Badulla

Telephone+94 71 698 1356
ඉමාලි ගෙස්ට් ඉන්

අංක 132, දුම්රියපොළ පාර, ,

Telephone+94 55 222 3265
රංජයගෙස්ට් ඉන් - බදුල්ල

බදුල්ල, ,

89, Kanupelella Road, Mailagasthenna, Badulla

Telephone+94 77 723 8203
බදුල්ල නව සංචාරක හෝටලය

122, මහියංගනය පාර, ,

Telephone+94 55 222 3423
රිවර් සයිඩ් හොලිඩේ ඉන්

අංක 27, පහළ කිංග්ස් වීදිය, ,

Telephone+94 55 222 2090

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29228 listings, 920 categories and 102 owners in our website