බන්ඩාරවෙලෙ හි අැති නවාතැන්RSS

රංවැලි හොලිඩේ ඉන්

බණ්ඩාරවෙල, ,

10/17, Pansala Road, (Hindu Kovil RD), Bandarawela

Telephone+94 57 222 4281
රමනි හොලිඩෙි බංගලාව

හපුතලේ පාර, ,

Oththakade Haputale Road, Bandarawela

Telephone+94 57 222 3086
කළණ හොලිඩේ රිසෝට්

බණ්ඩාරවෙල, ,

Hela Halpe, Bandarawela

Telephone+94 57 222 8765
හයි කරින් බංගලාව

,

Farm Road, Bindunuwewa, Bandarawela

Telephone+94 57 222 2363
විලා හොරෙන්සියා

34, වැලිමඩ පාර, ,

Telephone+94 57 222 2212
තුෂාර ටුවරිස්ට් හොටෙල්

34, බණ්ඩාරවෙල පාර, ,

Telephone+94 57 224 5311
ද හොටෙල් රෙන්ඩස්වෝස්

7, දියතලාව පාර, ,

Telephone+94 57 222 3072
සුවමධුහේල්ත් රිසෝර්ට්

බණ්ඩාරවෙල, ,

Badulla Road, Bindunuwewa, Bandarawela

Telephone+94 57 222 2504
සන්සිටි හොටෙල්

50, වැලිමඩ පාර, ,

Telephone+94 57 222 2219
සිල්ව ඩේල්

කොළඹ පාර, ,

Telephone+94 57 223 0538
සැපාරාරෙස්ට්

56 ඒ, නුවරඑළිය පාර, නුගතලාව, ,

Telephone+94 57 224 5797
රිවර් සයිඩ් ඉන්

බණ්ඩාරවෙල, ,

114, Ellatota, Bandarawela

Telephone+94 71 831 1121
රන්දුමහල හොටෙල්

21, වැලිමඩ පාර, ,

Telephone+94 57 223 1115
නාමල් ගෙස්ට් රෙස්ටුරන්ට්

බණ්ඩාරවෙල, ,

50A, Ambathennawatta Haputale Road, Bandarawela

Telephone+94 77 794 1679
මවුන්ට් රෝයල්

333, බදුල්ල පාර, ,

Telephone+94 57 222 5645
මලින්දී කන්ට්‍රි ලයිෆ් හොටෙල්

බණ්ඩාරවෙල, ,

Badulla Road, Bindunuwewa, Bandarawela

Telephone+94 57 222 3124

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website