බන්ඩාරවෙලෙ හි අැති නවාතැන්RSS

මැකී ෆුඩ් කෝට්

බණ්ඩාරවෙල, ,

Commercial Centre, Bandarawela

Telephone+94 57 223 3110
කෙන්ට් හොලිඩේ හොටෙල්

107/23, වැලිමඩ පාර, ,

Telephone+94 57 223 0306
E-mail
ජනහිතගෙස්ට් හවුස්

දිවිතොටවෙල, ,

Telephone+94 57 224 5487
හොටෙල්තුෂාර

34, බණ්ඩාරවෙල පාර, ,

Telephone+94 57 224 5311
හොටෙල් පිණිදිය

වැලිමඩ පාර, ,

Telephone+94 57 223 2209
හොටෙල් ග්‍රීන්වීව්

315, බදුල්ල පාර, ,

Telephone+94 57 222 3279
හොටෙල් බ්ලූ වින්ග්ස්

6 වන සැතපුම් කණුව, ,

Telephone+94 57 222 5474
හිමාලිහොලිඩේ රිසෝට්

බිඳුනුවැව, ,

120, Badulla Road, Bindunuwawa, Bandarawela

Telephone+94 57 222 2362
හිල් ටොප්චාම් චොයිස්

බණ්ඩාරවෙල, ,

56, Main Street, Bandarawela

Telephone+94 57 492 2433
E-mail
හිල් සයිඩ් හොලිඩේ ඉන්

34/10, වැලිමඩ පාර, ,

Telephone+94 57 222 2201
ග්‍රීන් කොටේජ්

බණ්ඩාරවෙල, ,

42, Diyabibila, Bandarawela

Telephone+94 71 400 2154
ගෝල්ඩන් පසිඳු හොටෙල්

82 1/10, වැලිමඩ පාර, ,

Telephone+94 57 223 2547
ෆෝර්ට් හොලිඩේ බන්ග්ලෝව්

බිඳුනුවැව, ,

461E, Mihindu Mawatha, Bidunawewa, Bandarawela

Telephone+94 57 222 2321
ෆැමිලි කොටේජස්

බණ්ඩාරවෙල, ,

Telephone+94 57 223 0900
ඩ්‍රයන්ට්හොටෙල්

බණ්ඩාරවෙල, ,

Telephone+94 11 232 7959
කලන හොලිඩේ රිසෝට්

බණ්ඩාරවෙල, ,

Badulla Road, Hehahalpe, Bandarawela

Telephone+94 57 222 8765
කැෆේ රිචරි

බණ්ඩාරවෙල, ,

66, Farm Road, Bandarawela

Telephone+94 57 222 2797

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website