බන්ඩාරවෙලෙ හි අැති නවාතැන්RSS

බණ්ඩාරවෙල හෝටලය

බණ්ඩාරවෙල, ,

Telephone+94 57 222 2501
ඉමාලි ගෙස්ට් ඉන්

බණ්ඩාරවෙල, ,

No 132, Station Road, Bandarawela

Telephone+94 55 222 3265
වර්නන් ගෙස්ට් හවුස් - බණ්ඩාරවෙල

32/9, ක්‍රීඩාංගණයේ පාර, ,

Telephone+94 57 222 2328
රෙස්ට් හවුස් බණ්ඩාරවෙල - බණ්ඩාරවෙල

බණ්ඩාරවෙල, ,

Dharmapala Mawatha, Bandarawela

Telephone+94 57 222 2299
හොටෙල් ලයන් ඉන් ඇන්ඩ් රෙස්ටුරන්ට්

බිඳුණුවැව, ,

Telephone+94 57 222 1555
E-mail
ඔරියන්ට් හෝටලය

අංක 12,ධර්මපාල මාවත, ,

www.orienthotelsl.com

About Us Orient hotel with 50 superbly appointed rooms is the flagship adventure hotel of Bandarawela, which is situated in the hill country of Sri Lanka. Renowned the world over as a health resort, it possesses a cool and mild climate and is surrounded ...

Telephone+94 57 222 2407 / +94 57 222 2377
Fax+94 57 223 2532
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website