බෙන්තොට හි අැති නවාතැන්RSS

හර්බල් හොලිඩේ ඉන්

බෙන්තොට, ,

Club Paradise, Bentota

Telephone+94 34 227 5354
ක්ලබ් විලා

138/15, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 34 227 5312
බෙන්තොට බීච්

බෙන්තොට, ,

Telephone+94 34 227 5176
බීච් විලා

බෙන්තොට, ,

Telephone+94 77 369 7223
ආයුර්වෙිද වලවිව

වෙරහේන, ,

Warahena, Bentota

Telephone+94 34 227 5372
ආයුර්වේද වලව්ව

බෙන්තොට, ,

Warahena, Bentota

Telephone+94 34 227 5372
ආයුර්වෙිද කුමා විලා

තල්ගහපිටිය පාර, ,

Thalgahapitiya Road, Kosgoda

Telephone+94 91 226 4421
අවානි කළුතර රිසෝට්

ශාන්ත සෙබෙස්තියන් පාර, කටුකුරුන්ද, ,

Telephone+94 34 222 6537
අයිඩා ආයුර්වේද හෝටලය

බෙන්තොට, ,

No 12A, Mangala Road, Bentota

Telephone+94 34 227 1137
වසන්ත හොලිඩේ රිසෝට්

ඉගල්කන්ද හන්දිය, අම්බලන්ගොඩ පාර, ,

Telephone+94 91 229 1208
ද රිවර් හවුස්

20, පාක් වීදිය, ,

Telephone+94 11 243 9978
විලා බෙන්තොට

138/18-138/22, ගාලු පාර, ,

www.paradiseroadhotels.com/villabentota

Paradise Road The Villa Bentota is a unique and private beach side hotel; Paradise Road?? newest property, located just 1.5 hours drive south of Colombo.   Offering 15 individually designed Rooms and Suites with all modern amenities and services, P ...

Telephone+94 34 227 5311 / +94 34 494 6800
Fax+94 34 494 6796
E-mail
සමන් විලා

අතුරුවෙල, ,

www.samanvilla.com

OverviewYour cares slip away as you enter through a tropical canopy of giant oaks and fruit trees, lulled by a meandering stream off a water garden. On the promontory where Saman Villas rests, the view from one of Sri Lanka?? most desirable properties rev ...

Telephone+94 34 227 5435 / +94 34 720 0334
Fax+94 34 227 5433.
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32644 listings, 1310 categories and 92 owners in our website