බේරුවල හි අැති නවාතැන්RSS

ද පාම්ස්

06 වන පටුමග, මොරගල්ල, ,

Telephone+94 34 227 7030
E-mail
ද පාල්ම්ස්

මොරගල්ල, ,

Telephone+94 34 227 6041
ද බෙල්ෆ්‍රයි ගෙස්ට් හවුස්

පොල්කොටුව, ,

13/4, Galle Road, Polkotuwa, Beruwala

Telephone+94 34 558 1138
E-mail
ටැප්‍රොස්පා රිසෝට් (පුද්)සමාගම

91/22, මරදාන පාර, මොරගල්ල, ,

Telephone+94 34 227 8400
සදුල් විලා

510/41, 11වැනි පටුමග, හිටිමුල්ල, ,

Telephone+94 34 229 8375
නිල්වලා හොටෙල්

අලුත්ගම, ,

Telephone+94 34 227 5017
මුතුමුණි ආයුර්වේද බීච් රිසෝට්

84/24, වෙරළ සයිඩ්, මොරගල්ල, ,

Telephone+94 34 227 8070
ලංකා කුමරිය

කළුවාමෝදර, ,

Telephone+94 34 227 6711
හොටෙල් වෝටර් ලිලී

ගාලු පාර, මොරගල්ල, ,

Telephone+94 34 570 0222
හොටෙල් හේමඩන්

25, ගඟ මාවත, ,

Telephone+94 34 227 5320
ක්ලබ් බෙන්තොට හෝටලය

අලුත්ගම, ,

Paradise Island, Aluthgama

Telephone+94 34 227 5167
රෝයි විලා බීච් හෝටලය සහ ආපනශාලාව

නයිනවත්ත පළමු හරස් වීදිය, ,

royvillabeachhotel.com

Come alone or bring your family with you, stay here for a night or for weeks, stay here while on business trip or at some kind of conference - either way our Hotel is the best possible variant. Feel free to contact us anytime in case you have any clarific ...

Telephone+94 34 223 3277
Fax+94 34 223 3277
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website