බේරුවල හි අැති නවාතැන්: All Listings RSS

Filter listings...
ද පාම්ස්

06 වන පටුමග, මොරගල්ල, ,

Telephone+94 34 227 7030
E-mail
ද බෙල්ෆ්‍රයි ගෙස්ට් හවුස්

පොල්කොටුව, ,

13/4, Galle Road, Polkotuwa, Beruwala

Telephone+94 34 558 1138
E-mail
රෝයි විලා බීච් හෝටලය සහ ආපනශාලාව

නයිනවත්ත පළමු හරස් වීදිය, ,

royvillabeachhotel.com

Come alone or bring your family with you, stay here for a night or for weeks, stay here while on business trip or at some kind of conference - either way our Hotel is the best possible variant. Feel free to contact us anytime in case you have any clarific ...

Telephone+94 34 223 3277
Fax+94 34 223 3277
E-mail
සදුල් විලා

510/41, 11වැනි පටුමග, හිටිමුල්ල, ,

Telephone+94 34 229 8375

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website