කොළඹ අැති නවාතැන්RSS

වේෆෙයාර්ස් ඉන්

77, රොස්මීඩ් පෙදස, ,

Telephone+94 11 269 3936
විලේජ් එන්ඩ්

227, සියඹලාවැව පාර, බෝපේ, ,

Telephone+94 11 437 3838
ඇනිකියු ටවර්ස්

30, හයිඩි පාර්ක් කොනර්, ,

www.uniquetowers.lk

Telephone+94 11 230 2022
Fax+94 11 2302033
තිසර හොටෙල්

129, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

Telephone+94 11 281 6039
තොටුපළ රිසෝට්

70, ,

www.thotupolalakeside.lk

70, Deltara, Piliyandala

Telephone+94 11 276 1101
E-mail
ටැප්‍රොස්පා රිසෝට් (පුද්)සමාගම

10, ඥාණාර්ථ පදීප මාවත, ,

www.taprospa.com

Telephone+94 11 438 0707
E-mail
කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හොටෙල්

අංක 25, ගාලු මුවදොර මධ්‍යස්ථානය පාර, ,

www.tajhotels.com/luxury/city-hotels/taj-samudra-colombo/ove

Telephone+94 11 244 6622
ශ්‍රීමාල් හොටෙල්ස් (පුද්)සමාගම

347, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, ,

Telephone+94 11 257 4271
සරසහොටෙල්

937, නුවර පාර, වෙදමුල්ල, ,

Telephone+94 11 291 0460
සෆායා හොටෙල්

371, ගාලු පාර, ,

www.hotelsapphirelk.com

Telephone+94 11 236 3306
Fax+94 11 236 0455
E-mail
රණතිසර හොටෙල්

51, නුවර පාර, ,

Telephone+94 33 228 7309
රාමඩා කොළඹ

30, ශ්‍රීමත් මොහොමඩ් මාකන් මාකර් මාවත, ,

www.ramadacolombo.com

Telephone+94 11 242 2001
Fax+94 11 244 7977
E-mail
ඔමේගා රීජන්සි

324, ගාලු පාර, ,

www.omegaregency.lk

Telephone+94 11 258 2277
Fax+ 94 11 401 2695
E-mail
හොටෙල් නේලි රෙස්ට්

53/1/E, රාමක්‍රිෂ්ණා පාර, ,

Telephone+94 11 250 0707
ග්‍රින් වැලි හෝටලය

කොළඹ පාර, (පරණ පාර), ,

Telephone+94 36 225 4053
කලම්බු කෝර්ට්යාර්ඩ්

32, ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් ඇවනිව්, ,

www.colombocourtyard.com

Telephone+94 11 464 5333
E-mail
කලම්බු සිටි හෝටලය

33, ඇල රෝ කොටුව, ,

www.colombocityhotels.lk

Telephone+94 11 534 1962-63
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website