දඹුල්ලෙ හි අැති නවාතැන්RSS

ට්‍රොපිකල් විලේජ්

පැල්වෙහෙර, ,

Telephone+94 66 493 2288
ද ලයන් රොක් හොටෙල්

183, තල්කොටේ පාර, ඉහලගල, ,

Telephone+94 77 728 2820
ද ග්‍රෑන්ඩ් රිජන්ට්

සීගිරිය ගලකොටුව, පොතාන, ,

Telephone+94 66 567 0136
සීගිරිය ටෙරස් හොටෙල්

4 වන සැතපුම් කණුව, ,

Telephone+94 66 228 6073
සීගිරිය කොටේජ්

කිඹිස්ස, ,

Telephone+94 66 567 8797
රිගේලියාහොටෙල්

කණ්ඩලම පාර, ,

Telephone+94 66 228 5555
ලේක් රිසෝර්ට් දඹුල්ල

ඉබ්බන්කටුව, ,

477, Edirisinghe Estate, Ibbankatuwa

Telephone+94 72 715 7157
ලේක් ලොජ් බුටික් හොටෙල්

කණ්ඩලම, ,

16, Division Wewa Road, Kandalama

Telephone+94 66 742 9930
ජේ සි විලේජ්

175, කපුවත්ත, ,

Telephone+94 66 228 4411
සුවහස හෝටලය

1තැපැල් පෙටිටිය, කණෟඩලම පාර, ,

Telephone+94 66 228 4860
සද දිය හෝටලය

පොලොන්නරුව පාර, ,

Telephone+94 66 720 2336
ලිහිනි විලේජ් හෝටලය

කණ්ඩලම පාර, ,

Telephone+94 66 446 8111
එඩින් උද්‍යාන හෝටලය

සිගිරිය පාර, ඉනාමළුව, ,

Telephone+94 66 228 6635
හෝලිඩෙි කොටෙජ්

සිගිරිය ප්‍රධාන පාර, රොටවැව, ඉනාමළුව, ,

Telephone+94 72 764 5477
බෝල්ඩර් රංගේ රිසෝට්

6 කේ එම්, මාතලේ පාර, කිරලගොල්ල, ,

Telephone+94 66 492 3573
බනානා රෙස්ට්

164 /, ටී බී තෙන්නකෝන් මාවත, කිඹිස්ස, ,

Telephone+94 66 721 0016
අරිකා - දඹුල්ල

වුවක්අත්තවල පාර, 40 වැනි සැතපුම් කණුව පසුකර, මාතලේ පාර, ,

Telephone+94 66 493 5045
ඒන්ෂන්ට් විලා

2 වැනි සැතපුම් කණුව, සීගිරිය පාර, ගලකටුව, කිඹිස්ස, ,

Telephone+94 77 630 2070

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32726 listings, 1310 categories and 92 owners in our website