යාපනයෙ හි අැති නවාතැන්RSS

රෝයල් රෙස්ට්

නුවර පාර, ,

Telephone+94 77 201 0926
රෝසා රෙස්ටුරන්ට්

වාද්දු බටහිර, ,

Telephone+94 21 321 3633
ජැෆ්නා හෙරිටෙජ් හෝටලය

පන්සල් පාර , නල්ලුර්, ,

jaffnaheritage.com/jaffnahotel/

Telephone+94 21 222 2424
Fax+94 21 222 2424
ෆයිවි ස්ටාර් රෙස්ටි

Chankannai,

Vallai Veethi Thodillary Junction, Chankannai

Telephone+94 21 496 2578
යාර්ල් පඩියි රෙසිඩන්සි පුද්ගලික සමාගම

49-51,අමිමාන් පාර, නල්ලුර්, ,

Telephone+94 21 222 6868
ටැප්‍රොස්පා පේම් ලීව්ස්

196, 2 වන හරස් වීදිය, ,

Telephone+94 21 222 0575
ස්ටාර් රෙස්ට්

නුවර පාර, ,

Telephone+94 21 492 5521
පිල්යාර් හොටෙල්

31, මනිපයි පාර, ,

Telephone+94 21 222 2829
ලක්ස් එලියට්

34, හෙට්ටි වීදිය පටුමග, නල්ලුර්, ,

Telephone+94 21 222 3966
ග්‍රින් ග්‍රර්ස් හෝටලය

33.ආසිරිවිත!මි පටුමග, රෝහල පාර, ,

jaffnagreengrass.com

Telephone+94 21 222 4385
කොසි හෝටෙල් ඇන්ඩ් රෙස්ටුරන්ට්

සිරම්පියාඩි පටුමග, ,

Telephone+94 21 222 5899
බැස්ටියන් හෝටලය

37/11, නුවර පාර, ,

Telephone+94 21 222 2605
තිනක්කුරල් රෙස්ට් - යාපනය

45, හෙට්ටි වීදිය පටුමග, ,

Telephone+94 21 222 6476
යාල් ටවුන් ඉන් හොටෙල් - යාපනය

57/48, ස්ටැන්ලි පාර, ,

www.yalstowninn.com

Telephone+ 94 21 221 7000
E-mail

49-51, අම්මාන් පාර, ,

Telephone+94 21 222 6868

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website