මීගමුවෙ හි අැති නවාතැන්RSS

Spa Ceylon - Signature Boutique

ජෙට්වින්ග් බ්ලු, ළෙවිසෙ පෙදෙස, ඇහුකල, ,

Premium product from Spa Ceylon, displayed in an atmospheric and themed setting, at Jetwing Blue.

Telephone312278111
Spa Ceylon Luxury Ayurveda - Resort Spa & Boutique

හෙරිටන්ස් මීගමුව, 175, ළෙවිසෙ පෙදෙස, ,

Be pampered by premium products and ayurvedic therapies.

Telephone312276067
Tusker By Sushi Kai

No. 83, ඇතුකල පාර, කට්ටුව, ,

Telephone312226999

මෝය

0 reviews
මෝය

අමාගි අග්‍රා, 640/82, කොළඹ පාර, කුරන, ,

A family oriented luxury boutique hotel that offers an range of modern amenities.

Telephone312238385
වෙස්ට් වෝටර් රිසෝට්

136 ඩී, ලුම්බිණි උයන, ජා-ඇල පාර, අඹන්විට, ,

www.wetwaterresort.com

Telephone+94 33 222 6886
E-mail
ද වලව්වහොටෙල්

මිනුවන්ගොඩ පාර, කොටුගොඩ, ,

www.thewallawwa.com

Telephone+94 11 228 1050
E-mail
ද ගේට්වේ හොටෙල් එයාපෝට්

234-238, කොළඹ - මීගමුව පාර, සීදුව, ,

www.thegatewayhotels.com/airport-garden-colombo/overview.htm

Telephone+94 11 544 0000
E-mail
පෙගසුස් රිෆ් හෝටලය

හැදල, ,

www.pegasusreefhotel.com

Telephone+94 11 293 0205
E-mail
පාම් විලේජ් හොටෙල්

262, පැරණි කොළඹ පාර, ,

www.palmvillagehotel.com

262, Old Colombo Road, Uswetakeiyawa

Telephone+94 11 782 8114
Fax+94 11 293 0766
E-mail
මාස් හෝම්ස්ටේ

01 ඩී, සාන්ත ජූඩ් පෙදෙස, තලදූව, ,

www.booking.com/hotel/lk/mazz-homestay.en-gb.html?aid=357026

Telephone+94 11 268 6800
ස්ටාග්‍රේසර් හොටෙල් - ජා ඇල

438, උඩමිමිත්ත පාර, ,

Telephone+94 11 420 9492
ගුඩි වුඩි ප්ලාසා හොටෙල්

ගුවන්තොටුපල පාර, ,

Telephone+94 11 225 2561
චතුමැදුර විලේජ් ඉන් හෝටලය

258/1,අයිහේල, ජා ඇල, ,

Telephone+94 33 226 2652
එයාර්පෝර්ට් විලා

කොළඹ - මීගමුව පාර, ,

www.airportvilla.com

Telephone+94-71 444 1300
E-mail
හොමි ෆිල් හොටෙල්  - කටුනායක

164,රාජ මාවත, කොටුගාඩ, ,

Telephone+94 11 228 9777
සී ශයින් බීච් හොටෙල් - උස්වැටකෙයියාව

212, ,

www.seashinebeach.com

Telephone+94 11 298 5555
Fax+94 11 279 3060
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29290 listings, 925 categories and 102 owners in our website