අත් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන: All Listings RSS

Filter listings...
50% සිල්ක් & 50% කොට්න් කුෂන් කවර

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
ළමා පර්ස්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 40 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
100% අත් වියන පිරිසිදු සේද සාලු

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

100% Hand Woven Pure Slik Shawl Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
සිල්ක් නෙට් ටයි

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

100% pure silk neck tie Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
අකුරු කැට

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 1.000 kg

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
කාන්තා බෑග්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
කොස්මෙටික් කේස් (එල්)

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 200 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
මේස රෙදි

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Cotton Handwoven Colours : Beige, Yellow and Black Size : 33x48cm Gross Weight: 175 gr

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
100% පිරිසිදු කපු රෙදි

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
මේකප් බෑග්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
ළමා සයිඩ් බෑග්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 100 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
කිචන් ඒප්‍රන් සහ අත්වැසුම්

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail
කර්ටන්

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Cotton Handwoven Colours : Off White, Black, Mustard, Rust, Green, Blue 3 ply with Size : 130x260cm & 7 Eyelets Gross Weight: 1.220 kg

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
කිචන් සෙට්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 770 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
සයිඩ් බෑග්

දඹුල්ල පාර, අඹන්පොල, ,

www.ecoeyegallery.com

Handwooven Natural Fibre/Handmade/ Eco-friendly. Gross Weight: 85 gr

Telephone+94 37 225 9174
Fax+94 37 223 3824
E-mail

පොරෝණ

0 reviews
පොරෝණ

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Viscose Bamboo Size : 62x180cm with Tussels Gross Weight: 115 gr

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
ත්‍රොව්ස්

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Viscose Bamboo Size : 138x200cm including Tussels Weight: 542 gr

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
අත් පිසින

25, නීලම්මහර පාර, ,

www.kandygs.lk

100% Cotton Handwoven Colours : Black, Beige, Green, Orange, Yellow light colours 2 ply with Size : 40x40cm Gross Weight: 85 gr

Telephone+94 11 285 0929
Fax+94 11 285 0429
E-mail
චයිල්ඩ් පර්ස්

හීනටිගල පාර, උණවටුන, ,

www.srilankabusiness.com/etrade/pilseli.htm

Hand Woven Cotton Gross Weight: 40 gr

Telephone+94 91 225 0060
E-mail
50% සිල්ක් සහ 50% කපු අත් වියන සාලු

සී1, කර්මාන්තපුරය, පල්ලෙකැලේ, ,

Natural Silk

Telephone+94 81 242 0269
Fax+94 81 242 1104
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32671 listings, 1310 categories and 92 owners in our website