මිලින්දෝරුවෝRSS

විමලසේන ඩී.පී.

,"244/1, ශාන්ත සෙබස්තියන් පාර,කටුවාපිටිය,මීගමුව,

Registration No : 19930503 Name with Initials : Wimalasena D.P. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060297 NIC No : 552831004 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140174

Telephone031-2234062    071-4757578
විමලරත්න ඩී.සී.එම්.එස්.,

"35/3 ඒ, ජාතික නිවාස සංකිර්ණය,කිරිබත්ගොඩ,

Registration No : 19860356 Name with Initials : Wimalaratne D.C.M.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20140038 NIC No : 461491200 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140797

Telephone011-2912731
විජේතිලක අයි.ඒ.

,"19,""විජයසිරි"",වීගොඩ,බෙම්මුල්ල,

Registration No : 19760863 Name with Initials : Wijethilaka I.A. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060293 NIC No : 440980643 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140703

Telephone033-2288597
විජයරත්න පී.ඩබ්.,"

86/21, ශාන්ත මේරි පාර, කන්දෙවත්ත, ජා-ඇල,

Registration No : 19940224 Name with Initials : Wijayaratna P.W. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060287 NIC No : 432570770 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140399

Telephone077-2799211
වික්‍රමසිංහ ඩබ්.පී.එස්.

ඉහළ මාදම්පැල්ල,(මීරිගම හරහා),

Registration No : 19920219 Name with Initials : Wickramasinghe W.P.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060285 NIC No : 501761206 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140403

Telephone031-4921158
වික්‍රමසිංහ ඩබ්.ඒ.කේ.එන්.

162/8, දෙහිවල පාර, මහරගම,

Registration No : 19900754 Name with Initials : Wickramasinghe W.A.K.N. District : GAMPAHA Accreditation No : 20110041 NIC No : 577451214 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140917

Telephone011-2783705    071-4454230
වික්‍රමසිංහ එන්.

48, උඩුගම,වේයන්ගොඩ,

Registration No : 19871321 Name with Initials : Wickramasinghe N. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G317 NIC No : 582611610 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140547

Telephone033-2293151
වික්‍රමසිංහ ඒ.පී.,"

100 සී, උඩුගම්පොළ පාර,දෙවෙල්පොළ,

Registration No : 19940179 Name with Initials : Wickramasinghe A.P. District : GAMPAHA Accreditation No : 20140020 NIC No : 581390491 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140151

Telephone011-2296313    077-7207866
වීරසිංහ ජේ.එම්.පී.එස්.,

"202 ඒ, මිනුවන්ගොඩ පාර, උඩුගම්පොළ,

Registration No : 19940100 Name with Initials : Weerasinghe J.M.P.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20140012 NIC No : 550841134 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140603

Telephone033-2220470
වීරසේක ඩබ්.ආර්.ජේ.

,245/1, ගනේහිගම උතුර,"පැපිලියාවල",

Registration No : 19911352 Name with Initials : Weerasekara W.R.J. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090141 NIC No : 641213187 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140232

Telephone033-2268222
තිලකසිරි ජී.කේ.එන්.,

"172/1, බණ්ඩාරවත්ත, මඩවල",

Registration No : 19911009 Name with Initials : Thilakasiri G.K.N. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090055 NIC No : 590290114 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140210

Telephone011-2404072
තඹුගල ටී.ඒ.ආර්.,

"233, 'රොක් ගාර්ඩ්න්',අලුත්ගම,බෝගමුව,යක්කල,

Registration No : 19730465 Name with Initials : Thambugala T.A.R. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060261 NIC No : 351332271 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140734

Telephone033-2287016    077-6282034
සුනේත්‍රා එල්.එම්.

,"211/4,ශාන්ති මාවත,මාකොළ දකුණ,මාකොළ,

Registration No : 19961008 Name with Initials : Sunethra L.M. District : GAMPAHA Accreditation No : 20120002 NIC No : 545090422 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140799

Telephone011-2963235    072-2903235
ශ්‍රියාලතා එම්.ඩී.

85/ඒ, මාතම්මන,මිනුවන්ගොඩ,

Registration No : 19861614 Name with Initials : Sriyalatha M.D. District : GAMPAHA Accreditation No : 20080035 NIC No : 567900800 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140809

Telephone011-2298376
සූරියආරච්චි කේ.එන්.ඒ.ඩබ්.

29/1, ඔගොඩපොළ, කහතොවිට,

Registration No : 19930475 Name with Initials : Sooriyarachchi K.N.A.W. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060252 NIC No : 651090040 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140143

Telephone033-2279359    077-7589936
සෝමසිරි ඩබ්.ජී.එස්.

265/2, පොල්හේන,කැළණිය,

Registration No : 19931012 Name with Initials : Somasiri W.G.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20130014 NIC No : 590350907 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140672

Telephone011-2912951
සෙනවිරත්න ඩබ්.පී.ඩී.එන්.

දිවුලපිටිය පාර,මැදමුල්ල,මිනුවන්ගොඩ,

Registration No : 19810523 Name with Initials : Seneviratne W.P.D.N. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060238 NIC No : 491912952 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140662

Telephone011-2296533
සෙනවිරත්න බී.එච්.ඩී.සී. ද ඒ.

239 ඩී/1, බටගම දකුණ,කඳාන,

Registration No : 19760066 Name with Initials : Seneviratne B.H.D.C.de A. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060368 NIC No : 443321934 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140146

Telephone011-2237236    0777-848324
සෙනරත් ඩබ්.ඒ.යූ.

"85 ඒ, මාතම්මන, මිනුවන්ගොඩ,

Registration No : 19930790 Name with Initials : Senarath W.A.U. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090048 NIC No : 591841149 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140792

Telephone011-2298376
සෙනරත් එස්.,

පද්ම සෙවණ"",නෙල්ලිගහමුල,දූනගහ,

Registration No : 19710633 Name with Initials : Senarat S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060236 NIC No : 363120628 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140188

Telephone033-2246103

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website