මිලින්දෝරුවෝRSS

ජයකොඩි ජේ.කේ.එන්.එස්.

117,අස්ගිරිය,ගම්පහ,

Registration No : 19950596 Name with Initials : Jayakody J.K.N.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060332 NIC No : 573261283 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140803

Telephone033-2229038    077-3752345
හේවාමානගේ කේ.එම්.එස්.

17/7, මීගහවත්ත පාර,තෙලඟපාත, වත්තල,

Registration No : 19901016 Name with Initials : Hewamanage K.M.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20120001 NIC No : 558080892 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140704

Telephone011-2933543
හෙට්ටිආරච්චි යූ.

146/17ඒ, රුප්පාගොඩ පාර, ගෝනහේන, කඩවත",

Registration No : 19881079 Name with Initials : Hettiarachchi U. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090091 NIC No : 573221451 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140659

Telephone011-2970975    077-5464358
ගුණතිලක එස්.ජී.

60බී,මඟුල් පොකුණ, හෙට්ටියාවත්ත,වැලිසර, රාගම,

Registration No : 19950384 Name with Initials : Gunatilake S.G. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060095 NIC No : 573501055 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140046

Telephone011-2955442    077-7696712
ගුණසේකර එල්.ජේ.

39, පොලිස් පටුමග, රාගම,

Registration No : 19860755 Name with Initials : Goonesekera L.J. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060084 NIC No : 462051298 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140961

Telephone011-2956078
ෆොන්සේකා කේ.ආර්.එස්.

9-බී-85-එල්, ජාතික නිවාස සංකීර්ණය, රද්දොළුගම,

Registration No : 19670518 Name with Initials : Fonseka K.R.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060073 NIC No : 330590750 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140109

Telephone011-2291785
ප්‍රනාන්දු පී.ඒ.එස්.

29/3,පරාක්‍රම පාර,කුරණ,මීගමුව,

Registration No : 19921366 Name with Initials : Fernando P.A.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G206 NIC No : 680020663 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140274

Telephone031-2221735
ප්‍රනාන්දු එල්.එන්.

211/4,ශාන්ති මාවත,මාකොළ දකුණ,මාකොළ,

Registration No : 19910520 Name with Initials : Fernando L.N. District : GAMPAHA Accreditation No : 20110005 NIC No : 571042738 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140798

Telephone011-2963235    071-6450840
ප්‍රනාන්දු කේ.ආර්.අයි.

191,කොළඹ පාර,මීගමුව,

Registration No : 19620395 Name with Initials : Fernando K.R.I. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 292120796 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140110

Telephone031-2222865
ප්‍රනාන්දු කේ.ඊ.

10/5,නිමල මරිය මාවත,මීගමුව",

Registration No : 19861706 Name with Initials : Fernando K.E. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 562031177 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140152

Telephone031-2233539
ප්‍රනාන්දු ඒ.ආර්.

445සී,උදම්මිට පාර,දඳුගම,ජා-ඇල,

Registration No : 19760756 Name with Initials : Fernando A.R. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 461032184 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140281

Telephone011-2237272
ඈපාසිංහ එල්.කේ.සී.එන්.

140,සියඹලාපේ,කැළණිය,

Registration No : 19940394 Name with Initials : Epasinghe L.K.C.N. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060164 NIC No : 625391253 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140466

Telephone011-2400786  077-3626059  071-2713066
එඩ්වඩ් එම්.ඩී.

63/3, ගුඩ්ෂෙඩ් පාර,ජා-ඇල,

Registration No : 19920164 Name with Initials : Edward M.D. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060061 NIC No : 472642006 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140666

Telephone011-2235316
එදිරිසිංහ යූ.ආර්.

82/බී, වලලියද්ද, ඇල්ලක්කල,

Registration No : 19800533 Name with Initials : Edirisinghe U.R. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 392221930 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140461

Telephone033-2285252
දිසානායක ඩී.ටී.ඒ.අයි.

264/ඒ,වතුමුල්ල පාර, අස්ගිරිය, ගම්පහ,

Registration No : 19921507 Name with Initials : Dissanayake D.T.A.I. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G010 NIC No : 671910761 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140737

Telephone033-2231370    077-7559336
දිසානායක ඩබ්.ඩී.එස්.එච්.

739, සුදර්ශන මාවත, හිඹුටුවෙල්ගොඩ, කැළණිය,

Registration No : 20071268 Name with Initials : Dissanayaka W.D.S.H. District : GAMPAHA Accreditation No : 20140148 NIC No : 773610541 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 141000

Telephone011-2908721    077-3331347
ඩයස් ඩබ්.ජේ.එම්.ජි.

139,හලාවත පාර, කාට්ටුව, මීගමුව,

Registration No : 19770844 Name with Initials : Dias W.J.M.G. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060055 NIC No : 421770719 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140998

Telephone031-2237213
ධම්මික පී.ඩබ්.එන්.

08,වේරගොඩ, පල්ලේවල,

Registration No : 19891465 Name with Initials : Dhammika P.W.N. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G226 NIC No : 637060252 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140736

Telephone033-2270537    071-8067634
ද සිල්වා ආර්.එල්.

29/2, නව නුවර පාර, හීන්පන්විල, වැලිවේරිය,

Registration No : 19750453 Name with Initials : De Silva R.L. District : GAMPAHA Accreditation No : 20140049 NIC No : 392751114 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140618

Telephone033-2255031    077-7650800
චන්ද්‍රතිලක එස්.ඒ.ඩී.

236/බී/1, ගලහිටියාව,ගනේමුල්ල,

Registration No : 19840346 Name with Initials : Chandratilake S.A.D. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060043 NIC No : 500310952 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140318

Telephone033-2260024

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website