තක්සේරුRSS

යූ ආර් පී ඔටෝ මාර්ට්

,

Mr. N.P.G.D.G.Palliyaguru

Telephone+94 41 721 2477 /+94 71 608 6722
කෙයාර් ඩ්රයිව් මෝටර් ඉංජිනේරු පුද්ගලික සමාගම

123, පාගොඩ පාර, ,

www.caredrive.lk

Mr. Isuru Senaratne

Telephone+94 11 281 4767
Fax+94 11 454 5769
E-mail
නිව් අරුණ මෝටර්ස්

ඒ / 11156, හෙට්ටිපොල පාර, ,

Mr.B.H.N.M.P.Premarathna

Telephone+94 77 330 4863
මිලේනියම් ඔටෝමොබයිල්ස්

542, නුවර පාර, දළුගම, ,

Telephone94 71 689 7021
ටී. විමලරත්න

10, කැන්ති පාර, තොනික්කාල්, ,

Telephone+94 77 672 8494
යෙහියා මොටර්ස්

134/2, කොළඹ පාර, ,

Manager

Telephone+94 45 222 3441
ඩර්ලින් ඇසෝෂියේට්ස්

29 ඒ 1/1, ඕබන් සයිඩ්, ,

Telephone+94 11 493 1824
ද සිටි ඉම්පීරියල් මොටර්ස්

85, බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Telephone+94 45 223 1531
උපාලි ගරාජ් (පුද්) සමාගම

117 ඒ, මීගමුව පාර, ,

www.upaligarage.com

Telephone+94 11 223 6303 / +94 11 437 7620-3
Fax+94 11 534 3638
E-mail
ඩබ් ඒ පී එල්සන්

236/10, වක්වැල්ල පාර, ,

Telephone+94 91 545 8484
ක්‍රිෂ්නරත්න සහ පුත්‍රෙයා

36, ටොරින්ටන් පාර, ,

Telephone+94 81 220 3658
සමරසිංහ මොටර්ස්

21, දුම්රියපළ පාර, ,

samarasinghemotors.lk

Telephone+94 41 222 2768
Fax+94 41 223 3001
ඩයස් ඔටෝමෝටිව්ස්

22, ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

Telephone+94 31 222 2378
සිසිර ගරාජ්

බදුල්ල පාර, ,

Telephone+94 57 567 0187
සම්පත් මොටර්ස්

334/109, කෙලින් වීදිය, ,

www.sampath-motors.com

Telephone+94 25 223 5147
E-mail
ටිල්නේ පීරිස්

17, පළවෙනි පටුමග, රාවතාවත්ත, ,

Telephone+94 11 264 7227
දීප්ති මෝටර්ස්

334/108, කෙලින් වීදිය, ,

Telephone+94 25 222 2770
නිමල් මොටර්ස්

54, ඩී.අයි. විමලසුරේන්ද්‍ර මාවත, ,

Telephone+94 91 222 3553

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website