පොලිසිRSS

Show map
පොලිස් මූලස්ථානය

කොළඹ 01, ,

www.police.lk

Sri Lanka Police is committed and confident to uphold and enforce the law of the land, to preserve the public order, prevent crime and Terrorism with prejudice to none equity to all.

Telephone+94 11 242 1111 / +94 11 232 7712 / +94 11 232 7711 / +94 11 232 7713
Fax+94 11 223 4553
මඩු පොලිස් ස්ථානය

මඩු, ,

Telephone+94 60 223 3678 / +94 60 223 2658
කල්මුණේ පොලිස් ස්ථානය

චාවකල්ලඩි පාර, ,

Telephone+94 67 222 9222
සමන්තුරේ පොලිස් ස්ථානය

අම්පාර ප්‍රධාන පාර, ,

Telephone+94 67 226 0222
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website