ආරාධනා පත්‍ර සහ මංගල කේක් පෙට්ටි සපයන්නන්RSS

කියුපිඩ් කේක්ස්

11,1 වන පටුමග, ,

Telephone+94 77 303 8538
ආර් ඩි ඒ ක්‍රියෙෂන්ස් (පුද්) සමාගම

101 A 1/1, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

www.invitations.lk

Telephone+94 11 281 3383
E-mail
තරංග මෙත්තසේන

23, ජයන්තිපුර, ,

Telephone+94 11 287 7792
ලංකා චාන්දනී කේක් ක්‍රියේෂන්ස්

නුවර පාර මහර, ,

www.lankachandani.com

Telephone+94 11 306 6326 / +94 11 292 9446
E-mail
ශාමිණී රොද්‍රිගෝ

6 ස්වර්ණ පාර, ,

Telephone+94 77 723 4714
E-mail
සුගට් ආර්ට් කේක්

4 වන සැතපුම් කණුව, නුවර පාර, ,

Contact Person : Mr. Roshan

Telephone+94 71 708 6687
E-mail
ශුගර් ෆ්‍රිල් කේක් ෂොප්

1006/4, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.orancy.com

Sugar Frill Cakes offer you an ultimate choice in a range of cakes, made from pure ingredients; Customized according to taste and produced under hygienic conditions by the best.Cake Expressions by Orancy leaves a lasting impression, adding a touch of eleg ...

Telephone+94 11 287 1651
E-mail
එලිගන්ස් බයි ඩිසයින්

657 1/2 කුලරත්න මාවත, ,

www.elegancebydesign.lk

Elegance by Design specialize in the design & manufacture of exclusive, personalized and hand-crafted wedding stationery. We take pride in our quality, the material we use, our service and professionalism. Our products range include Wedding Invitations ...

Telephone+94 11 269 9525
E-mail
චෙෆ් වොර්ම්

2/2, ලෙනගල පාර, ,

www.chefwarm.com

Chef Warm ( Chef Shashi Hareendra), has started his career in professional wedding cake structures designing in year 2000. The talent has come from his parents who are into the same profession. After working for some time in Hotel Galadari, Colombo, he ha ...

Telephone+94 77 778 8952 / +94 77 721 5852
E-mail
කේක්ස් බයි පුන්යා මහවිතාන

654/6, පේරාදෙණිය පාර, ,

Telephone+94 81 238 6102
පාර්ටි ට්‍රීට්ස්

19/1 සල්මල් මාවත, නැදිමාල, ,

Telephone+94 11 272 2960
E-mail
ෆෙරෙරෝ ලංකා (පුද්) සමාගම

101, විණයාලංකාර මාවත, ,

Telephone+94 11 267 5414

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website