පොහොරRSS

හේලීස් කෘෂි

ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.hayleysagriculture.com

Crop Protection Solutions for Pets & Insects Solutions for Fungi Solutions for Weeds Crop Production Seed Paddy Maize Seeds Seed Potatoes Vegetable Seeds Speciality Fertilizer Pest Management Services Fertilizer Coconut and King Coconut T ...

Telephone+94 11 268 8960
Fax+94 11 269 7202
E-mail
හස්නාඩි ට්‍රෙඩින් කමිපැනි පුද්ගලික සමාගම

39/3, පළමු පාර, ගොරකන, කෙසෙල්වත්ත,

Exporters of chemicals,steel scrap,mops,rail scrap,organic fertilizers

Telephone+94 38 428 2650
Fax+94 11 421 3846
සී. අයි. සී කෘෂි

බිම් මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.cicagri.com

The only SEED to SHELF Agriculture company in Sri Lanka that manages over 10,000 Acres of it?? own Farm land, works directly with over 20,000 rural farmers and produces a variety of Agriculture & Livestock products like Seed Paddy, Rice, Fruits, Veget ...

Telephone+94 11 268 8200-2 / +94 11 472 1125-6 / +94 11 267 4342
Fax+94 11 269 1909 / +94 11 267 8479 / +94 11 269 0825
E-mail
සැමි  ස්පෙෂලිස්ටි පුද්ගලික සමාගම

73/27, සල්මල් පෙදෙස,උඩහමුල්ල,

Service Providers / Wholesale Suppliers of sea sand,fertilizer

ලංකා ට්‍රෙඩින් ඇසසරිස්

සෙල්වා පාර,

Exporters / Service Providers / Wholesale Suppliers of urea fertilizer,hms1 scrap,graphite,hms2 scrap

Telephone+94 11 283 4604
Fax+94 11 283 4827
රන්කොත් ලංකා පුද්ගලික සමාගම

102/38,සමරනායක ගාඩින්ස්,

Manufacturer / Exporters of powder foam,virgin coconut oil,coir products,dry form,natural geotextiles organic fertilizer

Telephone+94 11 223 8812
Fax+94 11 223 8812
මැක්ස්ටෙක්ස් ඉන්ටර්නැෂනල්

28, ශාන්ත මයිකල් පාර,

maxtrex.lookchem.com

Manufacturer / Exporters / Wholesale Suppliers of fertilizers,fertilizer,raw sugar,urea

Fax+94 11 493 3694
E-mail
බවර්ස් සමාගම

86, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.baurs.com

We are pioneers in scientific manuring and became the trend setter in the plantation industry in Sri Lanka which was then known as Ceylon. It was the single most important factor which enabled Sri Lanka to become a major contender in the International mar ...

Telephone+94 11 473 2600
Fax+94 11 244 8493
E-mail
ඩබිලිවි.සි.පී. කොයිර්

දික්විහාර, දෙමටළුව,

Manufacturer of flower pots,organic fertilizers,garden pots,wood products,garden planters

Telephone+94 37 493 3491
Fax+94 37 222 9732
ජාක්‍යුස් ඇන්ඩි සුල්ලිවන් පුද්ගලික සමාගම

පවන් සෙවන, නාවල පාර,

Telephone+94 11 285 2724
ඒ.එමි. අයි.එස්. ඉන්ටට්‍රෙඩි

30, ජයසිංහ පාර,

Products / services Magnesium Fertilizer, PK fertilizer, Micronutrient Fertilizer, NK Fertilizer, NP Fertilizer, NPK Fertilizer, Inorganic

එස් ඇන්ඩ් ඩී පාරිභොගික භාණ්ඩ

240, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, ,

Dealers of straight and mixed fertilizer/agro chemicals / tractors and agricultural and construction quipments

Telephone+94 77 731 8304
Fax+94 11 277 6662
E-mail
එශියා කමර්ෂල් ෆැටිලිසර් පුද්ගලික සමාගම

15, මුතුරාජ මාවත, මාබෝල,

Type Importer, Exporter, Distributor, Manufacturer Products / services Fertilizer, Organic Fertilizer, Plant-based Organic Fertilizer, Compost Fertilizer, Plant-based Organic

Telephone+94 11 294 9902
ඇන්ටන් ෆැසිලිසර් ඉන්ඩ්‍රස්ටිස්

66,ප්‍රෙස් ගාඩින් , කණුවාන,

Type Importer, Exporter, Manufacturer, Developer, Trader Products / services Magnesium Fertilizer, Micronutrient Fertilizer, Diammonium Phosphate Fertilizer, Muriate Of Potash

ඇඩි කොකො ප්‍රඩක්ස්

අරාමය පාර, මහිලා,

Products / services Plant-based Organic Fertilizer, Compost Fertilizer, Plant-based Organic Fertilizer

අල්ලිඩි කමර්ෂල් ෆැසිලිටස් පුද්ගලික සමාගම

152 ගාලු පාර,

alliedfertilizer.com

Type Importer, Exporter, Manufacturer, Developer, Trader Products / services Fertilizer

Telephone+94 11 259 9383 / +94 11 406 3488
Fax+94 11 250 2597
E-mail
අනෝමා ඇග්රෝ බෙස්ඩි ප්‍රඩක්ටිස් පුද්ගලික සමාගම

362, කොළඹ පාර, පැපිලියාන,

Type Importer, Exporter, Manufacturer, Developer, Trader Products / services Fertilizer

අන්සු හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම

143, පොල්හේන්ගොඩ පාර,

Type Distributor Products / services Inorganic Fertilizer, Micronutrient Fertilizer

අගස්ට පි.එල්.සි.

9,බවා පෙදෙස,

www.agstaragri.com

Type Importer, Manufacturer Products / services Fertilizer, Potash Fertilizer, NPK Fertilizer, NP Fertilizer, NK Fertilizer, PK fertilizer, Ammonia Fertilizer

Telephone+94 11 481 2424
අක්ෂයා ඉන්පැක්ස්

32 2/1 32වැනි පාර, වැල්ලවත්ත,

Type Exporter, Distributor Products / services Plant-based Organic Fertilizer, Compost Fertilizer, Plant-based Organic Fertilizer

Image

Stats

There are 29365 listings, 926 categories and 100 owners in our website