ශ්‍රීනා පැලස් - බත්තරමුල්ල

  • ශ්‍රීනා පැලස් - බත්තරමුල්ල
Address
137-ඊ, මේන් ස්ට්‍රීට්, බත්තරමුල්ල, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 114 87 8127 / +94 11 286 8300