සොනික් ඇඩිස් පුද්ගලික සමාගම

Address
580 මිගමුව පාර, මාබොල, වත්තල, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 536 5255
Fax
+94 11 536 5355