මණ්ඩපRSS

Show map
ශ්‍රී පාලි විශ්වවිද්‍යාලය කොළඹ

හොරණ, , 200

www.cmb.ac.lk/academic/sripalee/index/

Telephone-9946.066372
Fax-2261312
E-mail
වවුනියාව විශ්ව විද්‍යාලය

උද්‍යාන පාර, , , 500

www.vau.jfn.ac.lk

Telephone+94 24 222 2265
E-mail
ත්‍රිකුණාමලය විශ්ව විද්‍යාලය

Trincomalee,Trincomalee, , , , 10100

tc.esn.ac.lk

Telephone+94 26 2227410
Fax+94 26 2227411
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website