පර්යේෂණ ආයතනRSS

මූලධර්ම අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර,, , , 10100

www.ifs.ac.lk

The Director Institute of Fundamental Studies Hantana Road, Kandy. Tel:081 ??2232002 Fax:081 - 2232131 - See more at: http://www.ifs.ac.lk/careers.php#sthash.5Bi8ZATa.dpuf

Telephone+94 812 232 002
Fax+94 812 232 131
E-mail
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර, ,

www.ifs.ac.lk

Goals To conduct basic and advanced scientific research, and to make new innovations which uplift scientific and technological activities in Sri Lanka. To motivate students and younger scientists to engage in advanced competitive research. To promote i ...

Telephone+94 81 223 2002
Fax+94 81 223 2131
E-mail
මනුෂ්‍යත්වය හා සමාජ විද්‍යාව සඳහා උසස් අධ්‍යයන ජාතික මධ්‍යස්ථානය

6ඒ, සුකස්ථාන් උද්‍යානය, , , 700

www.ncas.ac.lk

Telephone+94 11 269 3974
Fax+94 11 269 3975
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website