අධ්‍යාපන අායතනRSS

හෙදියන් පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය

රත්මලාන

Rathmalana Training Center Vocational Nurses Training Center Kamkaru Sevana 10/1 Atthidiya Road Rathmalana

Telephone+94 11 496 0194 / +94 11 499 2025
Fax+94 11 280 4040
E-mail
බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි කඳවුර - නුවර

493, පේරාදෙණිය පාර, ,

Telephone+94 33 302 1717
Fax+94 33 229 7912
E-mail
බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි කඳවුර - කිරිබත්ගොඩ

වාසිටි ගොඩනැගිල්ල, නුවර පාර, ,

British Way English Academy Wasity Building, Kandy Road, Kiribathgoda

Telephone+94 77 325 7767
Fax+94 33 229 7912
E-mail
බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි කඳවුර - කුරුණෑගල

11, සර්කියුලර් පාර, ,

Telephone+94 33 302 1818
Fax+94 33 229 7912
E-mail
බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි කඳවුර - නුගේගොඩ

108/1ඒ, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

Telephone+94 33 302 1414
Fax+94 33 229 7912
E-mail
බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි විද්‍යාතනය, නුගේගොඩ

"බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි විද්‍යාතනය නො.108/1ඒ, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

Telephone+94 33 302 1414
Fax+94 33 229 7912
E-mail
බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි කඳවුර - මීගමුව

100, නිකොලස් මාක්ස් මාවත, ,

Telephone+94 33 302 1616
Fax+94 33 229 7912
E-mail
බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි කඳවුර - ගාල්ල

180/ඒ, වක්වැල්ල පාර, ,

Telephone+94 33 302 1111
Fax+94 33 229 7912
E-mail
බ්‍රිටිෂ් වේ ඉංග්‍රීසි කඳවුර - මාතර

13/1/1, අකුරැස්ස පාර, නූපේ, ,

Telephone+94 33 302 1212
Fax+94 33 229 7912
E-mail
ජාත්‍යන්තර ගුවන් ටිකට්පත් විද්‍යාතනය

මැජෙස්ටික් සිටි, ,

International Airline Ticketing Academy 11 Arthurs Pl Next To Majestic City Colombo-04

Telephone+94 77 733 1150
කාර්මික විද්‍යාලය බලපිටිය

බලපිටිය, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Balapitiya About Us Contact Details Established : 1982Province : SouthernDistrict : GalleZone No : 02Located : Station Road, Balapitiya. PrincipalTechnical College, Wandaduwa, Station Road, Balapiti ...

Telephone+94 91 225 8096
Fax+94 91 225 8096
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website