උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ පංති 2015 @ නැණික් ගම්පහ

  • උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ පංති 2015 @ නැණික් ගම්පහ
Class type: Revision

Gampaha District: Gampaha :
A/L 2015 Economics Revision Classes

1 Group : Sap 09 tue -- Econ 7.30am to 11.00am -- B.s 11.15am to 02.00pm
2 Group : Sap 13 Sat -- Econ 1.15pm to 3.45p m -- B.s 04.00pm to 06.00pm
@ Nanik Higher Education Center
011-2814908

Conducted By; Mr. Bandara Dissanayake
Telephone
+94 33 720 1001