උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව @ ගම්පහ, නුගේගොඩ සහ අනුරාධපුර

  • උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව  @ ගම්පහ, නුගේගොඩ සහ අනුරාධපුර
Class type: Group

Biology A/L 2015, 2016..
Group & Individual classes..
Theory, Tutorial or Paper Classes..,
English & Sinhala Medium..
Gampaha, Nugegoda, Anuradhapura..

Anjana Kelumpriya B.Sc (Hon's)
Address
ගනේමුල්ල, ගම්පහ, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 71 583 8515