ආර්ථික විද්‍යාව තනි පුද්ගල & සමුහ පංති

  • ආර්ථික විද්‍යාව තනි පුද්ගල & සමුහ පංති
Class type: Individual

Economics Classes in Sinhala medium.
* Printed Tutes
* Monthly Tests
* Guaranteed Good Grades
Teacher in a National School
Only Rs.4000/= for 4 days.

Name: Sugeeth Kumara
Telephone
+94 71 637 6010