උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය @ මොන්ටානා ගම්පහ

  • උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය @ මොන්ටානා ගම්පහ
Class type: Group

Gampaha District: Gampaha: A/L ICT and GIT @ Montana Gampaha

Conducted by Pavithra Chathuranga

Montana Higher Educational Institute, Gampaha
Telephone
+94 71 237 4442