2016 උසස් පෙළ තර්ක ශාස්ත්‍රය - රුවන් මාපලගම

  • 2016 උසස් පෙළ තර්ක ශාස්ත්‍රය - රුවන් මාපලගම
Class type: Group

Gampaha District: Gampaha: A/L Logic @ Montana Gampaha

Conducted by Mr. Ruwan Mapalagama (Logic Teacher: Rupavahini National Collage Program)

2016 Advanced Level LOGIC - රුවන් මාපලගම

Montana Higher Educational Institute, Gampaha
Telephone
+94 71 237 4442