උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව @ නාවල

  • උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව @ නාවල
Class type: Group

Subject -: Chemistry, Biology Examination -: G.C.E. A/L, London A/L, G.C.E O/L, London O/L Medium -: Sinhala/English Group Type-: Individual/Group Class Type-: Theory/Revision Conduct special test series before the exam. Group

Name: Mrs. P Iddamalgoda
Address
නාවල, නාවල, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 77 764 4941