1 - 11 ශ්‍රේණිය (සාමාන්‍ය පෙළ) ඉතිහාසය @ සේපල ආයතනය

  • 1 - 11 ශ්‍රේණිය (සාමාන්‍ය පෙළ) ඉතිහාසය @ සේපල ආයතනය
Class type: Group

Colombo District: Pannipitiya:
Grade 1-11 (O/L) History Tuition Classes

Conducted By Mr. jayantha karunajeeva
Address
පන්නිපිටිය, පන්නිපිටිය, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 285 0249