07 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි පංති @ නිව් සිග්මා රත්නපුර

  • 07 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි පංති @ නිව් සිග්මා රත්නපුර
Class type: Mass Class

Ratnapura District: Ratnapura :
English Classes For Grade 07 Students

Every Sat 02.30pm and
Every Sun 02.30pm @ NEW SIGMA INSTITUTE - RATNAPURA

Conducted By: Mr. Buddika Dangalla.
More Details : 0714589111
Address
රත්නපුර, රත්නපුර, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 71 458 9111