1 සිට 3 ශ්‍රේණිය සදහා අමතර පංති නිවසට පැමිණ ඉගැන්විම් @ නාවල

  • 1 සිට 3 ශ්‍රේණිය සදහා අමතර පංති නිවසට පැමිණ ඉගැන්විම් @ නාවල
Class type: Class Type

* Rs 1000/= 8 hrs ( 4 days per month )
* Rs 2000/= 16 hrs ( 8 days per month )
Home visit Nawala,Nugegoda areas only

Name: Mrs.Dabare
Address
නාවල, නාවල, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 72 549 4060