සම්මුඛ පරික්ෂණ නිෂිනිහොන් ජාත්‍යන්තර ජපන් පාසල

  • සම්මුඛ පරික්ෂණ නිෂිනිහොන් ජාත්‍යන්තර ජපන් පාසල
Class type: Group

සකුරා මල් පිපෙන, සුන්දර ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියා නියුතු වීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්,
2015 වසර ජූලි කණ්ඩායම සදහා සිසුන් ලියාපදිංචි වීම දැන් ඇරඹුණා.

ජපානයේ ෆුකෝකා නගරයේ නිෂිනිහොන් ජපන් භාෂා පුහුණු පාසැලට ඇතුලත්වීම සදහා සූදානමින් සිටි සිසුන්
පෙබරවාරි මස 21 වන දින (සෙනසුරාදා) උදේ 10.00 ට
ෆුකෝකා නිෂිනිහොන් ජපානයේ භාෂා අතර පාසල් නියෝජිතවරිය හමුවීම සදහා අවස්ථාවක් සලසා ගත හැක. ඒ සදහා පහත සදහන් අපගේ දුරකථන අංක වලට අමතන්න.
ඔබගේ වේලාව වෙන් කරවා ගන්න.

Name: Madhu Kasthurirathna


Dream World Japan Lanka Cultural Centre
No-79,Sanasa Ideal,Colombo Rd, Gampaha
Address
නො-79, සනස අයිඩල්, කොළඹ පාර, ගම්පහ, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 77 777 8478