ජපන් භාෂාව නැට් විභාග සදහා @ ගම්පහ

Class type: Group Japanese Language Classes for NAT /JLPT N-5 O/L, A/L -2016 &2017 July Intake student interview -21/02/2015 @10.00am Hurry up & enrol now. Name: Madhu Kasthurirathna Dream World Japan Lanka Cultural Centre No-79, Sanasa Idel, Colombo Rd, Gampaha. Branch- No-40 ,Realty Plaza, Naiwala, Veyangoda 033 45 45 038
Address
නො-79, සනස අයිඩල්, කොළඹ පාර, ගම්පහ, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 71 812 3378