ජපන් භාෂාව නැට් විභාග සදහා @ ගම්පහ

  • ජපන් භාෂාව නැට් විභාග සදහා @ ගම්පහ
Class type: Group

Japanese Language Classes for NAT /JLPT N-5
O/L, A/L -2016 &2017
July Intake student interview -21/02/2015 @10.00am
Hurry up & enrol now.

Name: Madhu Kasthurirathna

Dream World Japan Lanka Cultural Centre
No-79, Sanasa Idel, Colombo Rd, Gampaha.

Branch- No-40 ,Realty Plaza, Naiwala, Veyangoda
033 45 45 038
Address
නො-79, සනස අයිඩල්, කොළඹ පාර, ගම්පහ, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 71 812 3378