ජපන් භාෂාව

Class type: Group Let's start to learn Japanese O/L CLASS, A/L CLASS, JLPT/NAT CLASS, SPOKEN JAPANESE CLASS Name: Ganga Gunasekara
Address
සිහින ලෝකය ජපන් ලංකා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, නො - 79, සනස අයිඩල්, කොළඹ පාර, ගම්පහ, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 71 856 2362