ජපන් භාෂාව

  • ජපන් භාෂාව
Class type: Group

Let's start to learn Japanese
O/L CLASS,
A/L CLASS,
JLPT/NAT CLASS,
SPOKEN JAPANESE CLASS

Name: Ganga Gunasekara
Address
සිහින ලෝකය ජපන් ලංකා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, නො - 79, සනස අයිඩල්, කොළඹ පාර, ගම්පහ, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 71 856 2362