1 11 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර @ මඩකලපුව

මඩකලපුව, ,

Class type: Group Batticaloa District: Batticaloa: Grade 1 - 11 Art Tuition Classes Conducted by Batti Art Academy

Telephone+94 77 796 7617
6 - 11 ශ්‍රේණිය නැටුම් පංති @ පන්ඩුලගම

පන්ඩුලගම, ,

Class type: Group Anuradhapura District: Pandulagama: Dancing Tuition Classes pandulagama dance class for grade 6,7,8,9,10,11 pls cl Conducted By ridmi dance class

Telephone+94 77 777 0401
E-mail
1 - 11 ශ්‍රේණිය නැටුම් @ මහනුවර

මහනුවර, ,

Class type: Individual Kandy District: Kandy: Dancing Tuition Classes grade 1 to 11 all your kandyan dancig clasas kandy Conducted By Mr. Anjana Gamage

Telephone+94 71 826 5949
E-mail
4 - 7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් /කේම්බ්‍රීජ් @ දෙහිවල

දෙහිවල, ,

Class type: Group Colombo District: Dehiwala: Grade 4-7 science and biology edexcel /cambridge experienced graduate international school teacher. classes in edexcel / cambridge science from grade 4-7 and biology edexcel from grade 8- OL....in engl ...

Telephone+94 71 187 7787
E-mail
6 -13 ගායනා පංති @ බෙලිඅත්ත

බෙලිඅත්ත, ,

Class type: Individual Hambantota District: Beliatta: Grade 6-13 Music Tuition Classes Conducted By Mr. Anura Rathna

Telephone+94 71 182 1837
E-mail
10 -11 ශේණි සදහා   ICT @ නුගේගොඩ

කොළඔ

Class type: Group Colombo District: Nugegoda: Grade 10 - 11 ICT Tuition Classes Name: Mr. Udaya

Telephone+94 71 324 1274
2015 සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය @ මහරගම

මහරගම, ,

Class type: Group Colombo District: Maharagama: O/L Commerce English Medium Tuition Classes English Medium Classes- O/L Commerce or ICT (Only for Girls) Conducted by: A person who is, - An undergraduate of University of Kelaniya(Mgt./Financ ...

Telephone+94 71 404 5073
E-mail
10 සහ 11 ශ්‍රේණිය තොරතුරු තාක්ෂණය @ සැසිර ආයතනය

පිළියන්දල, ,

Class type: Group Colombo District: Piliyandala: Grade 10 & 11 ICT tuition Classes Duration - 4 Months Monthly Fees - 650 Conducted By Sasira Institute

Telephone+94 11 261 7767
E-mail
100% ප්‍රායෝගිකව වෙබ් සංවර්ධනය පුහුණු කිරිමේ වැඩසටහන

නො:237/ඒ/1/1, හයිලේවල් පාර, ,

Class type: Group Tryout our practical web developments programme. When you are with us, you’ll learn by doing and you’ll see how different it is to do development in practice vs studying in a lecture room. Only limited enrollments. Register Early t ...

Telephone+94 71 834 2944
E-mail
100% ප්‍රායෝගිකව වෙබ් සංවර්ධනය පුහුණු කිරිමේ වැඩසටහන

නො 32, නාවල පාර, ,

Class type: Group 100% Practical Web Development Training Program Tryout our practical web developments programme. When you are with us, you’ll learn by doing and you’ll see how different it is to do development in practice vs studying in a lecture ...

Telephone+94 71 834 2944
E-mail
6-11 ශේණි දක්වා  ICT @ උරුම්පිරයි

උරුම්පිරයි

Class type: Individual Jaffna District: Urumpirai: Grade 6-11 ICT tuition Classes 6- 11 IT Class OL/AL class Personal Class Grup Class Conducted By Mr. Gunesh

Telephone+94 77 043 8577
E-mail
10 - 11 ශ්‍රේණිය තොරතුරු තාක්ෂණය පංති @ මහනුවර

මහනුවර, ,

Class type: Group Kandy District: Kandy: Grade 10 - 11 Information and Communications Technology (ITC) Tuition Classes Name: Mr. Sanjana B. Liyandeniya

Telephone+94 71 880 9200
7 සහ 8 ශ්‍රේණිය තොරතුරු තාක්ෂණය ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය @ තක්ෂිලා

රත්නපුර, ,

Class type: Group Ratnapura District: Ratnapura: Grade 7 & 8 ICT Tuition Classes Tuesday - Grade 7 & 8 London Syllabus Conducted By Thekshila Institute

Telephone+94 45 222 3728
E-mail
10 ශ්‍රේණිය  ICT @ තක්ෂිලා ආයතනය රත්නපුර

රත්නපුර

Class type: Group Ratnapura District: Ratnapura: Grade 10 ICT Tuition Classes Tuesday - 2.30 p.m - 4.30 p.m Conducted By Mr. Sanath Dodanduwa

Telephone+94 45 222 3728
E-mail
6 - 13 ශ්‍රේණිය තොරතුරු තාක්ෂණය @ ගාල්ල

ගාල්ල, ,

Class type: Group Galle District: Galle: Grade 6-13 Information Technology Tuition Classes Conducted By Mr. Supun Liyanage

Telephone+94 77 961 1207
E-mail
8 - 11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි පංති @ පන්නිපිටිය

සේපල අධ්‍යාපන ආයතනය ආයතනය, 142/8, ශ්‍රී සුමංගල පාර, මොරකැටිය,, ,

Class type: Group English Classes for Grade 8 - 11 @ Sepala Educational Institute, Pannipitiya Name: Mr. Ransara Rathnayake

Telephone+94 11 285 0249
E-mail
1 - 6 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉංග්‍රීසි  @ ගල්කිස්ස

ගල්කිස්ස

Class type: Group Elocution, Spoken English, Tuition upto grade 6 local and international schools Name: F. S. Oowise

Telephone+94 77 341 1984
E-mail
1 - 13 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව @ දෙහිවල

නො:11, රොබර්ට් පාර, ,

Class type: Individual Colombo District: Dehiwala: Grade 1 - 13 English Language Tuition Classes. Trusted and guaranteed results. Doing Tuition for more than 10 Years. Conducted by Mrs. Sharmini Alles

Telephone+94 77 022 9378
E-mail
1 සිට 8 දක්වා ඉංග්‍රිසි හා සිංහල මධ්‍ය පංති @ බමිබලපිටිය

බමිබලපිටිය, ,

Class type: Group English and Sinhala Tuition Classes for Students: Grade 1 to 8 @ Bambalapitiya Name: Asma Anis

Telephone+94 77 437 7850
E-mail
2016 උසස් පෙළ ඉංග්‍රිසි භාෂාව @ රෝටරි ආයතනය නුගේගොඩ

නුගේගොඩ

Class type: Group Colombo District: Nugegoda: A/L General English Tuition Classes. Conducted By Mr. Supun Jayasingha.

Telephone+94 77 261 9191
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website