රැකියා අවස්ථා: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ඒ එච් එන් ඉන්ටර්නැෂනල් සර්විසස්

225,බද්දේගම විමලවංශ නාහිමි මාවත (ඩින්ස් පාර), ,

(Labour Licence No :2722) Licencee:Ms ABDUL HAMEED NALEEFA HAMEED Address: NO.225,BEDDEGAMA WIMALAWANSA THERA MAWATHA(DEANS ROAD) MARADANA Telephone :0114369295,0114889025,0727252570,0770117771 Fax: 0112692920 Email :[email protected],[email protected] ...

Telephone0114369295,0114889025,0727252570,0770117771
Fax0112692920
E-mail
ඒ එචි බි ට්‍රැවල්ස් රිසලුෂන් එජන්සි

395 1/1 ග්‍රැන්ඩිපාස් පාර, ,

(Labour Licence No :2599) Licencee:Mr MOHAMED AZEEZ MOHAMED ABDULLA Address: NO. 395 1/1 GRANDPASS ROAD COLOMBO 14 Telephone :112439929,0772489919 Fax: 112439929 Email :[email protected]

Telephone112439929,0772489919
Fax112439929
E-mail
ඒ එස් ආර් එන්ටප්‍රයිසස්

482 සි මීගමුව පාර, ,

(Labour Licence No :1171) Licencee:Mr. WARNAKULASURIYA ANTONY TITUS THAMEL Address: NO.482 C CHILAW ROAD KATUNERIYA Telephone :0312254450,0312256202,0312255372 ,0777837752 Fax: 0312255372 Email :[email protected]

Telephone0312254450,0312256202,0312255372 ,0777837752
Fax312255372
E-mail
ඒ එස් ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

236, මහා විද්‍යාල මාවත, ,

(Labour Licence No :2728) Licencee:Mr IBRAHIM ANVER SADATH Address: NO.236 MAHAVIDYALAYA MAWATHE COLOMBO 13 Telephone :0114345799,0112424304 Fax: 0112424594 Email :[email protected]

Telephone0114345799,0112424304
Fax0112424594
E-mail
ඒ ඒ හියුමන් කැපිටල් රිසොස් පුද්ගලික සමාගම

27/11 ආනන්ද රාජපක්ෂ මාවත, පුංචි බොරැල්ල, ,

(Labour Licence No :2831) Licencee:Mr MOHAMED SIYAM AHAMED ZAHARAN Address: NO.27/11 ANANDA RAJAKARUNA MAWATHA, PUNCHI BORELL COLOMBO 10 Telephone :0112665592,0112665591,0779613199,0729151873 Fax: 0112665592,0112665591 Email :[email protected]

Telephone0112665592,0112665591,0779613199,0729151873
Fax0112665592,0112665591
E-mail
ඒ පි එල් ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

699/බී , තුෂාර, කොවිල පාර, ගොනාවිල, ,

(Labour Licence No :2907) Licencee:Mr ANURA PRASAD LEKAMGE Address: NO. 699/B, THUSHARA, KOHOWILA ROAD GONAWALA KELANIYA Telephone :01126916666,0773502444 Fax: 01126916666 Email :[email protected]

Telephone01126916666,0773502444
Fax01126916666
E-mail
ඒ පොසිටිව් මෙන්පවර් පුද්ගලික සමාගම

652, කැගල්ල පාර, ,

(Labour Licence No :2915) Licencee:Mrs TUAN INDRA RAJAF NEI FARA Address: NO.652, KEGALLE ROAD, KARAWANELLA Telephone :0362268018,0720666666,0725333333 Fax: 0362268018 Email :

Telephone0362268018,0720666666,0725333333
Fax0362268018
ඒ බි ට්‍රැවල්ස්

136 ඒ ,බි 3වැනි මහල, ඩ්‍රිම් පාර, ,

(Labour Licence No :2540) Licencee:Mr VELOO SIVALINGAM Address: NO. 136 A,B 3RD FLOOR, DAM STREET COLOMBO 12 Telephone :117536350,117536351,0777762519,0777410104 Fax: 117536351 Email :[email protected]

Telephone117536350,117536351,0777762519,0777410104
Fax117536351
E-mail
චාටර්හවුස්

සූට්, 903 මෑස් ටවර්, ෂීක් සෙයිඩ් පාර, ඩුබායි, ,

www.charterhouseme.ae

During the last ten years, Charterhouse Middle East has been operating across the UAE and GCC Markets. In many ways, we were the recruiter who established and set the standards within the regional recruitment industry benchmarking and innovating the servi ...

Telephone+ 971 4 372 3500
Fax+ 971 4 332 8062
ජී.එන් කරීයර්ස්

ඩුබායි, ,

GNproperty.com is the UAE’s premier property portal providing buyers and sellers a convenient and comprehensive source of available properties, real estate news, advice and market trends of Abu Dhabi, Dubai & other Emirates. Check the latest property pric ...

E-mail
ජොබර්මන්

ඝානාව, ,

www.jobberman.com.gh

We are Jobs in Ghana. Get Ahead!, keeping you in the loop on the latest jobs in Ghana, recent vacancies and 2014 Ghanaian job recruitment opportunities. Choose your job. Love your job. - See more at: http://www.jobberman.com.gh/#sthash.ZTHaLmVm.dpuf

Telephone0542904650
E-mail
ජොබ් එන්වෙයි ඩොට් කොම් වෙබ් අඩවිය

නැගෙනහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්යස්ථානය, එචිලන් චතුරශ්රය, ,

www.jobenvoy.com

Telephone+94 112 388 656 / +94 115 66 55 44
E-mail
ජොබ් ට්‍රැක්

නො 1, ,

www.jobtrackme.com

Jobtrack undertakes Recruitment assignments in the UAE, Oman, Bahrain Qatar, Kuwait and Saudi Arabia. Consequently we have a healthy bank of both candidates and clients in these geographical areas. While each of these countries has separate rules gover ...

Telephone+ 971 - 4 - 3977751
E-mail
ටොප් ජොබ්ස් ඩොට් එල් කේ වෙබ් අඩවිය

www.topjobs.lk

To Report a Fault or for any other Inquiry: [email protected] To become a Featured Employer: (+94) 011 4765 495 (+94) 077 2992 118 [email protected] To Advertise Vacancies: Silmiya : (+94) 011 4765 445 Sajani : (+94) 011 4765 461 Srima ...

Telephone(+94) 011 4765 495 / (+94) 077 2992 118
E-mail
නේෂන් ජොබ් බෑන්ක් ඩොට් කොම් වෙබ් අඩවිය

16, 1/2, ඊ.එස්. ෆර්නෑන්ඩු මාවත, , , 00600

www.nationjobbank.com

Coordinating Office Address: No: 128, Brown Road, Jaffna.

Telephone0114366747 / 0710920920
Fax0114505532
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website