රැකියා අවස්ථා: All Listings RSS

Filter listings...
ඒ එස් ආර් එන්ටප්‍රයිසස්

482 සි මීගමුව පාර, ,

(Labour Licence No :1171) Licencee:Mr. WARNAKULASURIYA ANTONY TITUS THAMEL Address: NO.482 C CHILAW ROAD KATUNERIYA Telephone :0312254450,0312256202,0312255372 ,0777837752 Fax: 0312255372 Email :[email protected]

Telephone0312254450,0312256202,0312255372 ,0777837752
Fax312255372
E-mail
ඒ එස් ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

236, මහා විද්‍යාල මාවත, ,

(Labour Licence No :2728) Licencee:Mr IBRAHIM ANVER SADATH Address: NO.236 MAHAVIDYALAYA MAWATHE COLOMBO 13 Telephone :0114345799,0112424304 Fax: 0112424594 Email :[email protected]

Telephone0114345799,0112424304
Fax0112424594
E-mail
ඒ ආර් එම් ට්‍රැවල්ස්

114/ඒ/2 වෙළද පොළ පෙදෙස, ,

(Labour Licence No :2158) Licencee:Mr. ABDUL RASHEEDU MOHAMED THARIK Address: NO.114/A/2 MARKET PLACE ANURADHAPURAYA Telephone :0252237888,9,4,7,5,0773041689,0716171012 Fax: 0252237933 Email :[email protected]

Telephone0252237888,9,4,7,5,0773041689,0716171012
Fax0252237933
E-mail
ඒ ආර් එම් මෙන්පවර් සර්විසස්

35/1 කුරුනැගල පාර, ,

(Labour Licence No :2313) Licencee:Mr ABDUL RAZZAK MOHAMED AROOS Address: NO 35/1 KURUNEGALA ROAD NIKAWARATIYA Telephone :0377210600,0374991666,0772288792 Fax: 0372260969 Email :[email protected]

Telephone0377210600,0374991666,0772288792
Fax0372260969
E-mail
ඒ ආර් ෆෝරින් මෙන්පවර් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම

60 1වැනි විදිය, මාළිගාකන්ද පාර, ,

(Labour Licence No :2041) Licencee:Mr. JOSEPH LURTHURAJ SEBASTIAN Address: NO. 60 1ST MALIGAKANDA LANE COLOMBO 10 Telephone :112684478 Fax: 114627115 Email :[email protected]

Telephone112684478
Fax114627115
E-mail
ඒ ආර් මෙන්පවර් එජන්සි

65/1/2 හයිලෙවල් පාර, ,

(Labour Licence No :2553) Licencee:Mr GALAPPATHTHI MESTHRIGE ANIL SHANTHA Address: 65/1/2 HIGHLEVEL ROAD MAHARAGAMA Telephone :0724315084,0112746554 Fax: 0112746554 Email :[email protected]

Telephone0724315084,0112746554
Fax0112746554
E-mail
ඒ - ඉසෙඩි ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

75 1/2, එස් මහින්ද මාවත , මරදාන, ,

(Labour Licence No :1647) Licencee:Mr. CAREEM MOHAMED ABDUL GAFOOR Address: NO.75 1/2, S MAHINDA MAWATHA MARADANA COLOMBO 10 Telephone :0112436875,0776569239 Fax: 0112436875 Email :[email protected]

Telephone0112436875,0776569239
Fax0112436875
E-mail
ඒ ආර් ඒ ඹවර්සිස් කම්පැනි

65 4/1 රෝහල් පාර, ,

(Labour Licence No :1592) Licencee:Mrs. DEERASINGHE ARACHCHIGE ASHA KUSUM KUMARI Address: NO.65 4/1 HOSPITAL STREET COLOMBO 01 Telephone :112454023,0775233754 Fax: 112454023 Email :[email protected]

Telephone112454023,0775233754
Fax112454023
E-mail
ඒ පොසිටිව් මෙන්පවර් පුද්ගලික සමාගම

652, කැගල්ල පාර, ,

(Labour Licence No :2915) Licencee:Mrs TUAN INDRA RAJAF NEI FARA Address: NO.652, KEGALLE ROAD, KARAWANELLA Telephone :0362268018,0720666666,0725333333 Fax: 0362268018 Email :

Telephone0362268018,0720666666,0725333333
Fax0362268018
ඒ පි එල් ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

699/බී , තුෂාර, කොවිල පාර, ගොනාවිල, ,

(Labour Licence No :2907) Licencee:Mr ANURA PRASAD LEKAMGE Address: NO. 699/B, THUSHARA, KOHOWILA ROAD GONAWALA KELANIYA Telephone :01126916666,0773502444 Fax: 01126916666 Email :[email protected]

Telephone01126916666,0773502444
Fax01126916666
E-mail
ඒ එච් එන් ඉන්ටර්නැෂනල් සර්විසස්

225,බද්දේගම විමලවංශ නාහිමි මාවත (ඩින්ස් පාර), ,

(Labour Licence No :2722) Licencee:Ms ABDUL HAMEED NALEEFA HAMEED Address: NO.225,BEDDEGAMA WIMALAWANSA THERA MAWATHA(DEANS ROAD) MARADANA Telephone :0114369295,0114889025,0727252570,0770117771 Fax: 0112692920 Email :[email protected],[email protected] ...

Telephone0114369295,0114889025,0727252570,0770117771
Fax0112692920
E-mail
ඒ බි ට්‍රැවල්ස්

136 ඒ ,බි 3වැනි මහල, ඩ්‍රිම් පාර, ,

(Labour Licence No :2540) Licencee:Mr VELOO SIVALINGAM Address: NO. 136 A,B 3RD FLOOR, DAM STREET COLOMBO 12 Telephone :117536350,117536351,0777762519,0777410104 Fax: 117536351 Email :[email protected]

Telephone117536350,117536351,0777762519,0777410104
Fax117536351
E-mail
ඒ ඒ හියුමන් කැපිටල් රිසොස් පුද්ගලික සමාගම

27/11 ආනන්ද රාජපක්ෂ මාවත, පුංචි බොරැල්ල, ,

(Labour Licence No :2831) Licencee:Mr MOHAMED SIYAM AHAMED ZAHARAN Address: NO.27/11 ANANDA RAJAKARUNA MAWATHA, PUNCHI BORELL COLOMBO 10 Telephone :0112665592,0112665591,0779613199,0729151873 Fax: 0112665592,0112665591 Email :[email protected]

Telephone0112665592,0112665591,0779613199,0729151873
Fax0112665592,0112665591
E-mail
ඒ ඇන්ඩි බී ට්‍රැවල්ස්

43/1,මාලිගාකන්ද පාර, මරදාන, ,

(Labour Licence No :1712) Licencee:Mr. MOHAMED RASHEED MOHAMED BASHEER Address: NO.43/1,MALIGAKANDA ROAD MARADANA COLOMBO 10 Telephone :112673020,2673022,2679641,777367046 Fax: 112673022 Email :[email protected]

Telephone112673020,2673022,2679641,777367046
Fax112673022
E-mail
ඇල්ෆියා ශ්‍රී ලංකා

69, මාලිගාවත්ත පාර, ,

www.alfea.org

Our Vision Ensure and enforce best ethical practices for Foreign Employment Trade by strict disciplinary control of all stake holders and work consistently towards development of more foreign employment opportunities for Sri Lankans around the globe whil ...

Telephone+94-112-336661 / 62-64
Fax+94-112-336665
E-mail
ශ්‍රි ලංකා විදේශ රැකියා නියෝජිත ඒජන්සිය

12, නාරහේම්පිට පාර, ,

www.slfea.lk

We are delighted to introduce ourselves as the only government owned and one of the leading manpower recruiting agency in Sri Lanka. SLFEA is a subsidiary of Sri Lanka Bureau of Foreign Employment.We have recruited several thousands of skilled and semi sk ...

Telephone(+94) 11 2807400
Fax(+94) 11 2808200
E-mail
විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය

234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල,

www.slbfe.lk

The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE), the foremost organisation looking after the welfare aspects of Sri Lanka’s migrant workers and their families was established in 1985 under the Act No. 21 and amended by Act No. 4 of 1994 and Act No.56 o ...

Telephone+94 112 864101 – 105 / +94 112880500
Fax+ 94 11 2879903
E-mail
ඊසි ජොබ්ස් ඩොට් එල් කේ වෙබ් අඩවිය

www.easyjobs.lk

Skype - manachilloutnewone

Telephone+9471 133 7645 / +9471 625 3339
E-mail
ජොබ් එන්වෙයි ඩොට් කොම් වෙබ් අඩවිය

නැගෙනහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්යස්ථානය, එචිලන් චතුරශ්රය, ,

www.jobenvoy.com

Telephone+94 112 388 656 / +94 115 66 55 44
E-mail
Image

Stats

There are 28785 listings, 885 categories and 103 owners in our website