සෙංකඩගල ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී: All Listings RSS

Filter listings...
සෙංකඩගල ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

2 මට්ටම, 267 ගාලු පාර, කොළඹ 3,

www.senfin.com

සෙංකඩගල ෆිනෑන්ස් යනු 1938 අංක 51 දරන සමාගම් ආඥාපනතේ විධිවිධාන යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංස්ථාපිත පොදු සීමිත වගකීම් සමාගමකි. සමාගම 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කරන ලදී. අනුමත කර මූල්‍ය ව්‍යාපාර යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලදී. 2011 අංක 42 දරන පනත. 20 ...

Telephone+94 112 301 301
Fax+94 112363680
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website