සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පළාත

  • සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පළාත
Phone no. Name Designation E mail

Mrs. P.M.S.M. Abeyrathne Statistcal Officer [email protected]

081-222-2551 Dr. T.L.J.C. Siritunga Medical Officer (Planning)

081-222-2552 Mrs. Anoma Priyadarshini Gurusinghe Administrative Officer [email protected]

081-222-2553 Mr. Samarakoon Banda Accountant [email protected]

081-222-2554 Dr. S. Samarasinghe ADHS

081-222-2555 General Number

[email protected]
Address
මහනුවර, , , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 81 222 2555