කෘෂිකර්ම දෙපාරතමේන්තුව - දකුණු පළාත

  • කෘෂිකර්ම දෙපාරතමේන්තුව - දකුණු පළාත
Phone no. Name Designation E mail

091-224-6158 Mr. S. Rathnasiri Provincial Director (Agriculture) [email protected]

091-224-6159 Mr. Mahesh Subasinghe Assistant Director (Agriculture) [email protected]

091-224-6160 Mr. S.D.W. Gunasekara Agriculture Monitoring Officer [email protected]

091-224-6161 Miss. C. Abeygunawardhana Management Assistant

091-224-6162 General Number
[email protected]
Address
ගාල්ල, , , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 91-224-6162