අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත

  • අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත
Phone no. Name Designation E mail

091-223-3164 Mrs. S.W. Senawirathne Director (Education) [email protected]

VACANT Additional Director (Education)

091-223-3165 Mrs. U.H. Chandani Deputy Director (Education) [email protected]

091-223-3166 Mr. K.A. Chandradasa Additional Director (Education) [email protected]

091-223-3167 Mr. H.G. Ariyadasa Deputy Director (Education) [email protected]
Mr. P.P. Premadasa Deputy Director (Education) [email protected]
Mrs. Sandya Pathiranawasam Assistant Director (Education) [email protected]

091-223-3168 General Number
[email protected]
Address
ගාල්ල, , , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 91-223-3168